Jak liczyć opłatę marszałkowską od kotłów?

Wysokość opłaty za korzystanie ze środowiska zależy także od tego jakie kotły grzewcze wykorzystuje dana firma. Inne stawki są za emisje z kotłów węglowych, a inne na olej opałowy czy drewno. Przy wyliczaniu opłaty środowiskowej w przypadku spalania paliw w kotłach o mocy cieplnej do 5 MW, stawkę ryczałtową dla danego paliwa mnoży się przez ilość spalonego paliwa w tonach.

WZÓR

opłata środowiskowa = zużycie paliwa w tonach x jednostkowa stawka obowiązująca w danym roku

PRZYKŁAD

Firma korzysta z kotła na olej opałowy (o zawartości siarki nie większej niż 1%). Stawka jednostkowa za tonę tego paliwa w 2012 r. wynosi 10,60 zł. W pierwszym półroczu 2012 roku przedsiębiorca zużył 15 ton (Mg) oleju opałowego.

opłata środowiskowa = 10,60 zł/Mg x 15 Mg

opłata środowiskowa = 159,00 zł

W omawianym przykładzie firma nie musi wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska. Jednak jeżeli po dodaniu należnych opłat za korzystanie ze środowiska w innych źródłach (np. emisji gazów z silników spalinowych w firmowych samochodach) suma przekroczy 400 zł, to trzeba uiścić opłatę. Bez względu na to czy obowiązek uregulowania należności powstanie czy nie, przedsiębiorca musi przedstawić we właściwym urzędzie marszałkowskim i wojewódzkim inspektoracie ochrony środowiska odpowiednią ewidencję, która posłużyła do obliczenia wysokości opłaty środowiskowej.

Podstawa prawna: