Odzysk odpadów czy recykling odpadów? Jak klasyfikować przetwarzanie odpadów? Jaka jest różnica pomiędzy odzyskiem a recyklingiem odpadów?

Ustawa o odpadach wyróżnia dwa, a zasadniczo trzy rodzaje przetwarzania odpadów: odzysk odpadów w tym recykling odpadów oraz unieszkodliwianie odpadów. Często duży problem powstaje z rozróżnieniem procesów odzysku od procesów recyklingu.


Co to jest odzysk odpadów – to wszelkie działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska. Natomiast recykling odpadów – to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny.

Uwaga! Pojęcie odzysku odpadów jest zatem szersze od pojęcia recyklingu i recykling odpadów jest zawsze równocześnie ich odzyskiem!

W załączniku nr 5 ww. ustawy podano procesy odzysku w tym recyklingu:


R1

Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii

R2

Regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalników

R3

Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)

R4

Recykling lub regeneracja metali i związków metali

R5

Recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych

R6

Regeneracja kwasów lub zasad

R7

Odzyskiwanie składników stosowanych do usuwania zanieczyszczeń

R8

Odzyskiwanie składników z katalizatorów

R9

Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju

R10

Rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby

R11

Wykorzystanie odpadów pochodzących z któregokolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R10

R12

Wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R11

R13

Magazynowanie odpadów, które mają być poddane któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R12 (z wyjątkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w miejscu, gdzie odpady są wytwarzane)

R14

Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części

R15

Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu


Uwaga! W procesie recyklingu odpad (efekt jego przetworzenia) staje się produktem.

Podczas odzysku nie będącego recyklingiem odpad pozostaje odpadem lub inaczej to co będzie efektem odzysku odpadu nadal będzie odpadem tyle że z innym kodem odpadu. Przykładowo przetworzenie opakowań z tworzyw sztucznych (kod 150102) na paliwo alternatywne w procesie R15 doprowadzi do powstania nie nowego produktu ale odpadu (kod 191210.

Z praktycznego punktu widzenia rozróżnienie tych dwóch procesów ma również znaczenie dla rozliczeń przy:

– opłacie produktowej za wprowadzanie produktów w opakowaniach, a także w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu;

– w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

– obliczaniu poziomu odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.


UWAGA! Posiadacz odpadów, który prowadzi odzysk w tym recykling lub unieszkodliwianie odpadów obowiązany jest do uzyskania zezwolenia na odzysk odpadów.

Artykuł został napisany w oparciu o stan prawny aktualny na dzień 21 sierpnia 2012 r.


Podstawa prawna: