Jak należy postępować z odpadami w postaci zużytych olejów?

Sposób zagospodarowania zużytych olejów określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2010.185.1243). Wg niej zużyte oleje są to wszelkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie nadają się już do zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone, a w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne.

Szczegółowe zasady postępowania z olejami odpadowymi określa art. 39 ustawy:

– oleje odpadowe powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi poprzez regenerację, rozumianą jako każdy proces, w którym oleje bazowe mogą być produkowane przez rafinowanie olejów odpadowych, a w szczególności przez usunięcie zanieczyszczeń, produktów utleniania i dodatków zawartych w tych olejach,

– jeżeli regeneracja olejów odpadowych jest niemożliwa ze względu na stopień ich zanieczyszczenia, określony w odrębnych przepisach, oleje te powinny być poddawane innym procesom odzysku,

– jeżeli regeneracja lub inne procesy odzysku olejów odpadowych są niemożliwe, dopuszcza się ich unieszkodliwianie,

– zakazuje się mieszania olejów odpadowych z innymi odpadami niebezpiecznymi, w tym zawierającymi PCB, w czasie ich zbierania lub magazynowania, jeżeli poziom określonych substancji przekracza dopuszczalne wartości,

– zakazuje się zrzutu olejów odpadowych do wód, do gleby lub do ziemi.

Każdy posiadacz zużytych olejów, które w rozumieniu ustawy są odpadami niebezpiecznymi zaliczanymi do grupy 13, powstających w wyniku prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, powinien we własnym zakresie je regenerować i unieszkodliwiać, albo oddawać podmiotowi, który zagwarantuje zagospodarowanie tego odpadu zgodnie z prawem. Ponadto wytwarzając do 100 kg przepracowanych olejów rocznie przedsiębiorcy zobowiązani są do przedłożenia informacji o wytwarzanych olejach odpadowych oraz o sposobach gospodarowania nimi. Przy wytwarzaniu większych ilości niezbędna jest decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Zużyte oleje powinny być zbierane i magazynowane w sposób selektywny. Pojemniki na zużyty olej powinny być szczelne, wykonane z materiałów trudno palnych, odporne na działanie olejów odpadowych, odprowadzające ładunki elektryczności statycznej, wyposażone w szczelne zamknięcia i zabezpieczone przed stłuczeniem. Magazynuje się je w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi, wyposażonych w urządzenia lub środki do zbierania wycieków tych odpadów.

Nie dopuszczalne jest mieszanie przepracowanych olejów z innymi odpadami i substancjami, a w szczególności z odpadami stałymi, odpadami PCB, olejem opałowym, olejem napędowym czy płynami chłodniczymi.

W praktyce wiele przedsiębiorców (głównie prowadzących warsztaty samochodowe) używa olejów odpadowych jako paliwo do ogrzewania, jednak aby legalnie spalać zużyte oleje należy spełnić kilka warunków:

– stosować się do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz.U.2004.192.1968), w którym określono, że w pierwszej kolejności należy zużyte oleje poddawać procesom regeneracji w celu uzyskania olejów bazowych,

– uzyskać stosowne pozwolenie na termiczne spalanie odpadów,

– zatrudnić kierownika posiadającego odpowiednie kwalifikacje w zakresie gospodarki odpadami,

– stosować piece do spalania oleju spełniające określone wymagania techniczne.

Dla większości przedsiębiorców spełnienie w/w warunków by móc legalnie spalać przepracowane oleje jest nieopłacalne. Lepiej pozbyć się oleju oddając go podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia do gospodarowania nimi.

Artykuł został napisany w oparciu o stan prawny aktualny na dzień 16 września 2012 r.

Podstawa prawna: