Kiedy odpad jest odpadem z wypadku?

Pod pojęciem odpadów z wypadku rozumiemy wszystkie te odpady, które powstają podczas prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej np.: piasek zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi.

[ eprzelew-form]

Należy pamiętać, że do tej grupy nie zaliczają się odpady powstałe w wyniku poważnej awarii przemysłowej czy odpady powstałe w wyniku szkody w środowisku.

Do zagospodarowania odpadów z wypadku zobowiązany jest starosta właściwy ze względu na miejsce powstania wypadku. Może on jednak nałożyć obowiązki dotyczące gospodarowania tymi odpadami na sprawcę wypadku.

 

Do nowej ustawy o odpadach wprowadzono definicje, takie jak: sprzedawca odpadów (dealer), pośrednik w obrocie odpadami (broker) i zapobieganie powstawaniu odpadów. Niektóre dotychczasowe terminy (np. odzysk, recykling) istotnie zmieniono. Ustawa wchodzi w życie z dniem 23 stycznia 2013 r.

Artykuł został napisany w oparciu o stan prawny aktualny na dzień 4 stycznia 2013 r.

Podstawa prawna