Jakie odpady powstają z przemysłu chemii organicznej?

Odpady z przemysłu chemii organicznej są wytwarzane najczęściej podczas produkcji nawozów sztucznych, barwników i pigmentów, podstawowych chemikaliów organicznych, środków ochrony roślin, farmaceutyków, mydeł, kosmetyków, detergentów, preparatów czyszczących i myjących, w przemyśle gumowym i tworzyw sztucznych, a także podczas obróbki surowców w czasie trwania procesu technologicznego oraz w oczyszczalniach ścieków technologicznych.

Odpady powstające z przemysłu chemii organicznej należy zakwalifikować do grupy 07 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej.

Zgodnie z załącznikiem do katalogu odpadów grupa 07 składa się z siedmiu podgrup:

07 01 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej,

07 02 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych,

07 03 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11),

07 04 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów,

07 05 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków,

07 06 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków,

07 07 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych niewymienionych produktów chemicznych.

Odpady o kodach 07 01 11*, 07 02 11*, 07 03 11*, 07 04 11*, 07 05 11*, 07 06 11*, 07 07 11* będące osadami z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierającymi substancje niebezpieczne mogą być składowane łącznie z innymi osadami ściekowymi zawierającymi substancje niebezpieczne.

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami, nie dopuszcza odzysku lub unieszkodliwiania poza instalacjami i urządzeniami odpadów z grupy 07.

Podobnie rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku, nie wskazuje żadnych odpadów z grupy 07.

Korzystając z powyższej wiedzy będziesz mógł bez problemu wypełnić kartę ewidencji odpadu oraz kartę przekazania odpadu, czyli prawidłowo prowadzić ewidencję odpadów.

Artykuł został napisany w oparciu o stan prawny aktualny na dzień 5 czerwca 2012 r.

Podstawa prawna: