Jakie odpady powstają z przemysłu chemii nieorganicznej?

Odpady z przemysłu chemii nieorganicznej powstają podczas obróbki surowców w trakcie trwania procesu technologicznego, w wyniku czyszczenia i konserwacji aparatów i urządzeń produkcyjnych oraz w oczyszczalniach ścieków technologicznych.

Odpady wytwarzane w przemyśle chemii nieorganicznej należy zakwalifikować wg katalogu odpadów do grupy 06 – odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej.

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami zezwala jedynie na stosowanie odpadu o kodzie ex 06 03 99 – odpady z przemiału i przepału kamienia wapiennego w procesie odzysku R14. Odzysk polega na utwardzaniu powierzchni terenów, do których posiadacz ma tytuł prawny oraz do budowy wałów, nasypów kolejowych i drogowych, podbudów dróg i autostrad, nieprzepuszczalnych wykładzin czasz osadników ziemnych, rdzeni budowli hydrotechnicznych oraz innych budowli i obiektów budowlanych, w tym fundamentów, pod warunkiem, że zostało to uwzględnione w decyzji wydanej na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub prawa budowlanego.

Natomiast rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku, nie wskazuje żadnych odpadów z grupy 06.

Zobacz też artykuł na temat: Odpady z przemysłu chemii organicznej – klasyfikacja odpadów.

Artykuł został napisany w oparciu o stan prawny aktualny na dzień 15 września 2012 r.


Podstawa prawna: