Jak prawidłowo  klasyfikować odpady z farb drukarskich i innych powłok?

Odpady, które są wytwarzane podczas produkcji i stosowania farb i lakierów, klejów, szczeliw, powłok ceramicznych oraz farb drukarskich, należy zakwalifikować do grupy 08 – odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich. Odpady te powstają także podczas usuwania farb i lakierów oraz w wyniku wymiany tonerów drukarskich.


Zgodnie z katalogiem odpadów grupa 08 składa się z podgrup:

– 08 01 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów;

– 08 02 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym materiałów ceramicznych);

– 08 03 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich;

– 08 04 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej);

– 08 05 – Odpady nieujęte w innych podgrupach grupy 08.

Odpowiednie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. dopuszcza do nieselektywnego składowania m.in. odpadów z grupy 08. Wymienione w załączniku do rozporządzenia odpady inne niż niebezpieczne z grupy 08 można składować łącznie w ramach tej grupy: 08 01 12, 08 01 14, 08 01 16, 08 01 18, 08 02 01, 08 02 02, 08 02 03, 08 03 07, 08 03 08, 08 04 10.

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami, dopuszcza odzysk w procesie R15 dwóch rodzajów odpadów:

– 08 03 17* – odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne,

– 08 03 18 – odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17,

Wskazane działanie to demontaż urządzeń stanowiących zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (drukarki). Przy ich demontażu powinny być zachowane wymagania zawarte w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Natomiast rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku, nie wskazuje żadnych odpadów z grupy 08.

Korzystając z powyższej wiedzy będziesz mógł bez problemu wypełnić kartę ewidencji odpadu oraz kartę przekazania odpadu, czyli prawidłowo prowadzić ewidencję odpadów.

Artykuł został napisany w oparciu o stan prawny aktualny na dzień 6 kwietnia 2012 r.


Podstawa prawna: