Jakie odpady powstają w biurze?

Odpady powstające w biurze można podzielić na dwie kategorie. 

odpady komunalne,
– pozostałe odpady.

Do pierwszej grupy kwalifikują się te odpady, które powstają w wyniku zaspakajania potrzeb socjalnych pracowników, czyli np.: resztki pożywienia, opakowania, odpady z utrzymania czystości. Te odpady mogą  być klasyfikowane pod kodem 20 03 01 jako niesegregowane odpady komunalne i jako takie nie podlegają ewidencji odpadów. Pozostałe odpady biurowe należy klasyfikować zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów i prowadzić dla niech ewidencję odpadów.

Jakie odpady powstają w biurze?

Odpady biurowe to nie tylko błędnie zadrukowany papier czy opakowania po materiałach eksploatacyjnych. W prowadzonej gospodarce odpadami firmy często zapominają o potrzebie wymiany sprzętu biurowego.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Przykład

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

Kartony, koperty, papierowe torby, pudełka

16 02 13*

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

Drukarki, komputery, monitory, świetlówki, urządzenia zawierające rtęć;

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

Drukarki, laptopy, komputery, monitory LCD, klawiatury, myszki, zasilacze, modemy, faksy, kserokopiarki, rzutniki, itp.

16 02 16

Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

Zużyte cartridge, tonery

16 06 04

Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

Baterie alkaliczne z urządzeń elektrycznych

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

Płyty CD oraz DVD

Pamiętaj! Niezależnie od tego, czy odpady powstają w związku z prowadzoną działalnością produkcyjną, usługową czy też w wyniku funkcjonowania biura, obowiązuje nas art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o odpadach. W myśl art. 36 ust. 1 ww. ustawy, wytwórca odpadów, obowiązany jest również do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów.

 

W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, które wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie oraz wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton (Mg) rocznie, ewidencja odpadów może być prowadzona w sposób uproszczony, czyli z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadu (KPO), bez konieczności prowadzenia kart ewidencji odpadów – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów.

Artykuł został napisany w oparciu o stan prawny aktualny na dzień 4 czerwca 2012 r.


Podstawa prawna: