Co to są odpady niebezpieczne?

Odpady niebezpieczne – odpady, które stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska, dlatego gospodarka nimi wymaga prawidłowego prowadzenia i szczególnej kontroli.

Rodzaje odpadów niebezpiecznych wymienione są w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska sprawie katalogu odpadów. Odpady niebezpieczne powstają zarówno w sektorze gospodarczym jak i w gospodarstwach domowych.

Spośród odpadów niebezpiecznych można wyróżnić grupy odpadów wymagające szczególnych zasad postępowania. Do odpadów tych należą:

* odpady zawierające PCB (polichlorowane bifenyle),

* odpady azbestowe,

* oleje smarowe,

* baterie i akumulatory,

* odpady medyczne i weterynaryjne.

Według ustawy o odpadach, odpady niebezpieczne są to:

– należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika nr 2 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy, np.: środki pirotechniczne o właściwościach wybuchowych (15, H1), farby o właściwościach drażniących (12, H4);

– należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B załącznika nr 2 do ustawy i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy, np.: baterie zawierające ołów i kadm o właściwościach toksycznych (37, C11, C18, H6).

Artykuł został napisany w oparciu o stan prawny aktualny na dzień 11 luty 2012 r.

Podstawa prawna: