Co rozumiemy pod pojęciem odpady medyczne?

Odpady medyczne – rozumie się przez to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Ze względów na zagrożenia epidemiologiczne berzdo ważna  jest prawidłowa gospodarka tymi odpadami. Aby robić to prawidłowo trzeba zacząć od poprawnej klasyfikacji odpadów według katalogu odpadów.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów, odpady medyczne sklasyfikowano w grupie 18:

18

Odpady medyczne i weterynaryjne

Przykłady

18 01

Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej

18 01 01

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)

Strzykawki, igły, skalpele, wenflony;

18 01 02*

Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 03*

Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82

Zainfekowane materiały opatrunkowe, zainfekowane materiały medyczne: strzykawki, wenflony, rękawiczki jednorazowego użytku, pościel, serwety i fartuchy jednorazowego użytku, oraz zużyte ostre przedmioty, głównie igły, skalpele;

18 01 04

Inne odpady niż wymienione w 18 01 03

Materiały opatrunkowe, rękawiczki jednorazowego użytku, pościel, serwety i fartuchy jednorazowego użytku;

18 01 06*

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

18 01 07

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06

18 01 08*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

leki przeciwnowotworowe;

18 01 09

Leki inne niż wymienione w 18 01 08

18 01 10*

Odpady amalgamatu dentystycznego

amalgamat rtęci ze srebrem, cyną, miedzią, kadmem oraz niekiedy cynkiem, stosowany w stomatologii jako wypełnienie;

18 01 80*

Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych

18 01 81

Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 80

18 01 82*

Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych

*” – gwiazdką zaznaczono niebezpieczne odpady medyczne stanowiące szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska.

Zasady postępowania odpadami medycznymi w zakresie zbierania, czasowego magazynowania oraz transportu wewnętrznego określa rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

Pamiętaj! Jeśli wytwarzasz odpady to prawie zawsze (są nieliczne zwolnienia) jesteś zobowiązany uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub decyzję zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, względnie  złożyć informację o wytwarzanych odpadach – w zależności od tego jakie odpady wytwarzasz i w jakiej ilości.

Artykuł został napisany w oparciu o stan prawny aktualny na dzień 6 kwietnia 2012 r.


Podstawa prawna: