Co to są odpady komunalne?

Odpady komunalne to nic innego jak odpady powstające w gospodarstwach domowych – za wyjątkiem odpadów w postaci samochodów wycofanych z eksploatacji. Do odpadów komunalnych zaliczają się również odpady powstające w przedsiębiorstwach, obiektach użyteczności publicznej itp. które nie zawierają odpadów niebezpiecznych oraz ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

W katalogu odpadów (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2001.112.1206)), odpady komunalne zaklasyfikowane są do grupy 20: odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

Artykuł został napisany w oparciu o stan prawny aktualny na dzień 11 kwietnia 2012 r.

Podstawa prawna: