Odpady energetyczne czym są?

Z wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej łączy się zawsze wytwarzanie odpadów. Ich ilość oraz jakość determinowana jest sposobem uzyskania energii oraz stosowanych surowców energetycznych, jak również zależna jest od wielkości produkcji. Najwięcej odpadów powstaje w energetyce zawodowej – ze względu na węglową strukturę wytwarzania energii. Odpadami tymi są stałe produkty spalania, takie jak żużel i popiół.

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2001.112.1206) klasyfikuje odpady energetyczne jako grupę 10 01 – odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19).

Jak można zagospodarować odpady energetyczne?


Odpady energetyczne można zagospodarować w kilku kierunkach:

– wykorzystanie jako surowiec wtórny w przemyśle np.: produkcja betonu, cementu, ceramiki budowlanej, wyrobów o podwyższonej odporności termicznej;

– wykorzystanie do rekultywacji, niwelacji terenu, wypełniania podziemnych wyrobisk;

– wykorzystanie popiołów do składowania skojarzonego np.: składowania odpadów powęglowych z odpadami energetycznymi, które zapobiega samozapaleniu hałd.

Korzystając z powyższej wiedzy będziesz mógł bez problemu wypełnić kartę ewidencji odpadu oraz kartę przekazania odpadu, czyli prawidłowo prowadzić ewidencję odpadów.

Artykuł został napisany w oparciu o stan prawny aktualny na dzień 28 maja 2012 r.

Podstawa prawna: