Odpady – definicja

Odpady w myśl ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013.21) są to substancje lub przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany.

Odpady klasyfikuje się przez zaliczenie ich do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju odpadów, biorąc pod uwagę:

1. źródło powstania;
2. składniki odpadów, dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi;
3. właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, m in.:

 • wybuchowe;
 • utleniające;
 • wysoce łatwopalne;
 • łatwopalne;
 • drażniące;
 • szkodliwe;
 • toksyczne;
 • rakotwórcze;
 • żrące;
 • zakaźne;
 • działające szkodliwie na rozrodczość;
 • mutagenne;
 • uczulające;
 • ekotoksyczne;
 • odpady, które w kontakcie z wodą, powietrzem lub kwasem uwalniają toksyczne lub bardzo toksyczne gazy;
 • odpady, które po zakończeniu procesu unieszkodliwiania mogą w dowolny sposób wydzielić inną substancję, np. w formie odcieku, która ma którąkolwiek spośród cech wymienionych powyżej.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014.1923) określa katalog odpadów z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. W katalogu tym odpady zostały podzielone w zależności od źródła ich powstania na 20 grup.

Podstawa prawna: