W związku z budową, rozbiórką czy remontem obiektów budowlanych powstają odpady. Jak je klasyfikować?

Wytwarzane odpady budowlane zgodnie z katalogiem odpadów należą do grupy odpadów o kodzie 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

Jakie są najczęściej spotykane rodzaje odpadów budowlanych?

Możemy wymienić kilka przykładów:

– 17 01 01 – odpady z  betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów np. posadzki betonowe, beton;

– 17 01 02 – gruz ceglany np. cegły, pustaki, cement;

– 17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia np. wanny, zlewy, płytki ceramiczne;

– 17 01 80 – usunięte tynki, tapety, okleiny itp.;

– 17 02 01 – drewno np. belki, konstrukcje drewniane, deski, boazeria, panele, drzwi;

– 17 02 02 – szkło np. szyby;

– 17 02 03 – tworzywa sztuczne np. rynny z PCV, rury wodociągowe i kanalizacyjne, ramy okienne z PCV;

– 17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03;

– 17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03.

Firma remontowo-budowlana, która świadczy usługę w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów jest wytwórcą odpadów, jeśli z umowy ze zleceniodawcą nie wynika nic innego.  Firma taka powinna dopełnić wszystkich  formalności i uzyskać decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami.

Pamiętaj przed wnioskiem o pozwolenie na budowę lub  rozbiórkę, o dopełnieniu formalności związanych z uzyskaniem decyzji środowiskowej,  w przypadkach kiedy jest to wymagane.

Artykuł został napisany w oparciu o stan prawny aktualny na dzień 4 października 2012 r.

Podstawa prawna: