Odmowa wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Kiedy może nastąpić odmowa wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów ?

Artykuł 46 ustawy o odpadach określa w jakich przypadkach organ może odmówić wydania zezwolenia na zbierania lub przetwarzanie odpadów. Dla organu wydającego decyzję oznacza to konieczność dokonania oceny nie tylko samego wniosku oraz dołączonych do niego dokumentów, ale również sprawdzenie, czy zamierzony sposób gospodarowania odpadami:

  • mógłby spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowa ludzi lub dla środowiska – przeszkoda faktyczna;

  • jest niezgodny z planami gospodarki odpadami (Krajowy PGO i wojewódzki PGO) – przeszkoda planistyczna;

  • jest niezgodny z przepisami prawa miejscowego (miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) – przeszkoda prawna.

Podstawą do odmowy wydania decyzji zezwalającej na zbieranie i przetwarzanie odpadów jest niezgodność zamierzonego sposobu gospodarki odpadami z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, to przeszkody nie stanowi brak planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym podmiot zamierza prowadzić działalność związaną z gospodarowaniem odpadami. W związku z tym nie można się powoływać na brak planu jako powód odmowy wydania decyzji zezwalającej na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Organ odmawia wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów przez termiczne przekształcenie odpadów lub składowanie odpadów, w przypadku gdy kierownik spalarni odpadów lub współspalarni odpadów albo kierownik składowiska odpadów nie posiadają świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów.

Podstawa prawna: