Ochrona środowiska to działania mające na celu właściwe korzystanie z zasobów i składników środowiska, zarówno ożywionych jak i nieożywionych.

Ustawa POŚ definiuje ochronę środowiska jako podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywrócenie równowagi przyrodniczej. Ochrona środowiska polega przede wszystkim na:

– racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,

– przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,

– przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego.


Podstawa prawna: