Obowiązki zarządzającego spalarnią odpadów

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21) spalania odpadów jest to zakład lub jego część przeznaczone do termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej energii cieplnej. Spalarnia odpadów obejmuje instalacje i urządzenia służące do prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów wraz z oczyszczaniem gazów odlotowych i wprowadzaniem ich do atmosfery, kontrolą, sterowaniem i monitorowaniem procesów oraz instalacjami związanymi z przyjmowaniem, wstępnym przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów dostarczonych do termicznego przekształcania oraz instalacjami związanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji otrzymanych w wyniku spalania i oczyszczania gazów odlotowych.

Zarządzający spalarnią odpadów jest obowiązany w czasie przyjmowania i termicznego przekształcania odpadów, do podejmowania niezbędnych środków ostrożności mających na celu zapobieżenie lub ograniczenie negatywnych skutków dla środowiska, w szczególności  w  odniesieniu do:

 • zanieczyszczeń powietrza;
 • gleby;
 • wód powierzchniowych;
 • wód gruntowych;
 • zapachów;
 • hałasu;
 • bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi;
 • wymagań w zakresie termicznego przekształcania odpadów.

Zarządzający spalarnią odpadów przyjmując odpady do ich termicznego przekształcenia jest obowiązany również do:

 • ustalenia masy odpadów;
 • sprawdzenia zgodności przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadów lub w dokumentach wymaganych przepisami o transporcie towarów niebezpiecznych w razie przyjmowania odpadów niebezpiecznych.

W sytuacji przyjęcia odpadów niebezpiecznych, zarządzający spalarnią odpadów jest dodatkowo obowiązany do:

 • zapoznania się z przekazywanym opisem odpadów, który powinien obejmować: stan fizyczny, skład chemiczny odpadów niebezpiecznych, informacje niezbędne do dokonania oceny przydatności tych odpadów do procesu termicznego przekształcania tych odpadów, właściwości odpadów, wskazanie substancji, z którymi te odpady nie mogą być łączone w  celu ich łącznego termicznego przekształcenia oraz wykaz niezbędnych środków ostrożności związanych z postępowaniem z tymi odpadami;
 • pobrania próbek, przed rozładowaniem odpadów, w celu zweryfikowania zgodności stanu fizycznego, chemicznego oraz właściwości przyjmowanych odpadów niebezpiecznych z podanym opisem;
 • przechowywania pobranych próbek przez okres co najmniej jednego miesiąca po termicznym przekształceniu odpadów.

Natomiast termicznie przekształcając odpady, zarządzający spalarnią odpadów jest obowiązany do:

 • badania fizycznych i chemicznych właściwości odpadów ;
 • transportu i magazynowania odpadów w zamkniętych pojemnikach;
 • określenia bezpiecznej trasy transportu odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku termicznego przekształcania odpadów, jeżeli odpadów tych nie udało się poddać odzyskowi lub unieszkodliwić w miejscu ich powstania.

Podstawa prawna: