Jaki jest obowiązek sprawozdawczy względem GUS?

Obowiązki sprawozdawcze względem Głównego Urzędu Statystycznego mają wszystkie podmioty gospodarcze (osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą). Wynikają z art. 30 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U.2012.591 j.t.), który stanowi, iż podmioty gospodarki narodowej są obowiązane do przekazywania systematycznie lub okresowo, nieodpłatnie informacji i danych statystycznych dotyczących prowadzonej działalności, w formach i terminach oraz według zasad metodologicznych określonych szczegółowo w programie badań statystycznych statystyki publicznej.

Z punktu widzenia ochrony środowiska podmioty gospodarcze mogą być zobowiązane do składania następujących sprawozdań:

 • G-O6 sprawozdanie o surowcach wtórnych,

 • OS-1sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających,

 • OS-3sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń,

 • OS-4sprawozdanie o poborze wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz o napełnianiu,

 • OS-5sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich,

 • OS-6sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych).

O rodzajach sprawozdań oraz terminach ich składania każdy podmiot zostaje powiadomiony przez urząd statystyczny listownie lub poprzez email. Bez powiadomienia podmioty nie mają obowiązku w zakresie sprawozdawczości statystycznej. Obecnie obowiązki statystyczne przedsiębiorcy realizują droga elektroniczną za pośrednictwem Portalu Sprawozdawczego GUS.

W przypadku nie wykonania nałożonego obowiązku statystycznego lub przekazania danych statystycznych po terminie, podmioty gospodarcze mogą zostać ukarane grzywną. Za przekazywanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, poza grzywną, grozi również kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

W poniższej tabeli przedstawiono wybrane sprawozdania z zakresu ochrony środowiska oraz podmioty zobowiązane do ich składania.

 

Sprawozdanie

Podmioty zobowiązane do składania sprawozdań

Data złożenia sprawozdania

G-06

sprawozdanie o surowcach wtórnych

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie skupu i sprzedaży surowców wtórnych – bez względu na liczbę pracujących oraz podmioty wytwarzające surowce wtórne, w których:

 • liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, i prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do działów: 13, 17, 18, 22‑25, 32, 33, 36‑39, 41‑43, 49‑51, 58 i klas 84.24 i 84.25,

 • liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej, i prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do działów: 05‑12, 14, 15, 19‑21, 26‑30 i 35

raz w roku do

18 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013

OS-1

sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń

powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających

Podmioty wnoszące opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, według jednostkowych stawek opłat ustalonych na podstawie obowiązujących przepisów od wysokości łącznej opłaty, określonej w uzgodnieniu z ministrem środowiska i sporządzonej na tej podstawie listy podmiotów (poszczególnych źródeł zanieczyszczeń) uzgodnionej z marszałkiem województwa, na podstawie ubiegłorocznych danych o opłatach za korzystanie ze środowiska, a także z wojewodą lub starostą na podstawie decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych lub na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza

raz w roku do

28 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013

OS-3

sprawozdanie o gospodarowaniu

wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń

Podmioty wnoszące opłaty (oraz zwolnione z opłat) za pobór z ujęć własnych rocznie 5 000 m3 i więcej wody podziemnej albo 20 000 m3 i więcej wody powierzchniowej lub za odprowadzenie rocznie 20 000 m3 i więcej ścieków, z wyjątkiem:

 • zakładów (przedsiębiorstw) wodociągowych i kanalizacyjnych,

 • podmiotów zużywających wyłącznie wodę zakupioną od wodociągów komunalnych i jednocześnie odprowadzających ścieki wyłącznie do sieci kanalizacyjnej,

 • gospodarstw rolnych (z wyłączeniem ferm przemysłowego chowu zwierząt) zużywających wodę wyłącznie na potrzeby produkcji zwierzęcej i roślinnej (w tym ogrodniczej i szklarniowej);

ustalone na podstawie uzgodnionych z:

 • marszałkiem województwa wykazów podmiotów (poszczególnych źródeł wykorzystujących i zanieczyszczających wodę), sporządzonych na podstawie ubiegłorocznych danych o opłatach za korzystanie ze środowiska,

 • marszałkiem województwa lub starostą wykazów pozwoleń wodnoprawnych wydanych na podstawie art. 140 ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U.2012.145)

raz w roku do

31 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013

OS-4

sprawozdanie o poborze wody

do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie

oraz o napełnianiu stawów rybnych

Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne za swoje jednostki lokalne prowadzące gospodarkę wodną na nawadnianych użytkach rolnych i leśnych o powierzchni 20 ha i więcej oraz w stawach rybnych o powierzchni 10 ha i więcej – dobór oparty na kryterium powierzchniowym; w przypadku stawów rybnych dobór ustalony na podstawie uzgodnionych z marszałkiem województwa wykazów podmiotów wnoszących opłaty za wprowadzanie wykorzystanych wód z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych

raz w roku do

14 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013

OS-5

sprawozdanie z oczyszczalni

ścieków miejskich i wiejskich

Podmioty nadzorujące eksploatację:

 • oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich pracujących na sieci kanalizacyjnej,

 • prowadzące działalność wodociągowo-kanalizacyjną, które oczyszczają ścieki miejskie i wiejskie doprowadzone siecią kanalizacyjną, niezależnie od formy własności oczyszczalni, jak i sieci kanalizacyjnej, na której pracuje oczyszczalnia,

 • oczyszczalni przemysłowych dodatkowo oczyszczających ścieki miejskie i wiejskie doprowadzone siecią kanalizacyjną, niezależnie od formy własności oczyszczalni, jak i sieci kanalizacyjnej, na której pracuje oczyszczalnia, ustalone na podstawie uzgodnionych z marszałkiem województwa wykazów podmiotów wnoszących opłaty za wprowadzanie ścieków komunalnych do wód lub do ziemi

raz w roku do

31 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013

OS-6

sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem

odpadów komunalnych)

Podmioty bez względu na rodzaj prowadzonej działalności – wytwarzające w ciągu roku sumarycznie powyżej 1 tysiąca ton odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne (z wyłączeniem odpadów komunalnych) lub posiadające 1 mln ton i więcej odpadów nagromadzonych; na podstawie uzgodnionego z marszałkiem województwa wykazu podmiotów posiadających pozwolenie na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2010.185.1243 z zm.), a w przypadku braku lub niekompletności, również na podstawie wykazu podmiotów sporządzonego na podstawie ubiegłorocznych danych o opłatach za korzystanie ze środowiska

raz w roku do

31 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013

 

Podstawa prawna: