BATFirmy odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisane do rejestru działalności regulowanej są zobowiązane do sporządzania kwartalnych sprawozdań ze swojej działalności. Do kogo i jakie sprawozdania obowiązane są składać pisaliśmy w artykule: Obowiązki sprawozdawcze dla podmiotów odbierających odpady komunalne.

Co w przypadku, gdy firma nie zebrała żadnych odpadów komunalnych? Cz musi również składać takie sprawozdania?

Obowiązki odbierających odpady komunalne określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 j.t.). Ustawodawca określił, że podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązane do sporządzania kwartalnych sprawozdań i przekazywania ich wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na wpis do rejestru działalności regulowanej. W ustawie nie jest jednoznacznie określone, że podmioty, które w danym kwartale nie odebrały odpadów komunalnych z terenu danej gminy są zwolnione z obowiązku składania sprawozdań. W takim przypadku, przedsiębiorcy powinni złożyć tzw. sprawozdanie zerowe lub informację do wójta, burmistrza, prezydenta miasta o nieodebraniu odpadów komunalnych z terenu gminy w danym kwartale.

Podstawa prawna: