Jakie obowiązki mają prowadzących zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej?

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z prowadzenia zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Przy czym wymagania stawiane w ustawie różnią się dla zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii oraz dla zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii.

Przedsiębiorcy prowadzący zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej zobowiązani są do:

– zgłoszenia zakładu do odpowiedniego organu Państwowej Straży PożarnejWojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska,

– sporządzenia programu zapobiegania awariom i przedłożenia go odpowiedniemu organowi PSP oraz WIOŚ,

– przeprowadzania analiz programu zapobiegania awariom i wprowadzania, w razie potrzeby, zmian w tym programie w przypadku gdy planują dokonanie istotnych zmian w zakładzie, instalacji, procesie przemysłowym itp. oraz przekazanie tych zmian odpowiednim organom PSPWIOŚ.

Przedsiębiorcy prowadzący zakłady o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej zobowiązani są do:

zgłoszenia zakładu do odpowiedniego organu Państwowej Straży PożarnejWojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska,

– sporządzenia programu zapobiegania awariom i przedłożenia go odpowiedniemu organowi PSP oraz WIOŚ,

– opracowania i wdrożenia systemu bezpieczeństwa stanowiącego element ogólnego systemu zarządzania i organizacji zakładu,

– opracowania raportu o bezpieczeństwie i przedłożenia go właściwemu organowi PSPWIOŚ

– przeprowadzania analiz programu zapobiegania awariom, systemu bezpieczeństwa i raportu o bezpieczeństwie w przypadku, gdy planują dokonanie istotnych zmian w zakładzie, instalacji, procesie przemysłowym itp. oraz przekazanie zmienionych raportów o bezpieczeństwie odpowiednim organom PSP i WIOŚ,

– opracowania wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, określającego sposoby prowadzenia akcji ratowniczych wewnątrz zakładu i przekazania go komendantowi wojewódzkiemu PSP,

– dostarczenia właściwemu komendantowi wojewódzkiemu PSP informacji niezbędnych do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego,

– dostarczenia corocznie komendantowi wojewódzkiemu PSPWIOŚ wykazu zawierającego dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

W przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, zarówno prowadzący zakłady o zwiększonym ryzyku jak i prowadzący zakłady o dużym ryzyku zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym zdarzeniu właściwego organu PSPWIOŚ oraz przekazania im informacji o okolicznościach awarii, niebezpiecznych substancjach, podjętych działaniach oraz informacji umożliwiających dokonanie oceny skutków wystąpienia awarii na środowisko i zdrowie ludzi.

Podstawa prawna: