Jakie obowiązki ma przedsiębiorca prowadzący zakład przetwarzania akumulatorów i baterii?

Przedsiębiorcy prowadzący zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów przed rozpoczęciem działalności są zobowiązani do uzyskania zezwolenia w zakresie odzysku odpadów, wpisu do rejestru prowadzonego przez GIOŚ oraz numeru rejestracyjnego.

W przypadku przedsiębiorców prowadzących zakład przetwarzania zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub zużytych akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych przed rozpoczęciem działalności zobowiązani są do uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów określone są w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Zgodnie z tą ustawą, przedsiębiorca zobowiązany jest do:

– przetwarzania i recyklingu zużytych baterii lub zużytych akumulatorów oraz powstających z nich odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi,

– przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów przy użyciu technologii spełniających wymogi określone dla najlepszych dostępnych technik i zapewniających osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu określonych w art.15 w/w ustawy,

– nieodpłatnego przyjmowania zużytych baterii i akumulatorów od wprowadzających baterie i akumulatory z którymi zawarł umowę,

– przygotowywania zużytych baterii i akumulatorów do recyklingu i unieszkodliwiania poprzez ich sortowanie na poszczególne rodzaje, ułatwiające ich dalsze przetwarzanie w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu,

– prowadzenia ewidencji informującej o rodzaju i masie przyjętych do przetworzenia i przetworzonych zużytych baterii i akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach odzysku,

– sporządzania rocznego sprawozdania w oparciu o prowadzoną ewidencje i przedłożenia go w terminie do 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy, do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

Wzór sprawozdania zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu (Dz.U.2009.223.1789).

Pamiętać należy, 28 grudnia 2012 r. została podpisana przez prezydenta nowa ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., która reguluje obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, sprzedawców i pośredników w obrocie nimi oraz organów administracji publicznej.

Nowa ustawa o odpadach! Sprawdź zmiany w zakresie uprawnień do wytwarzania i gospodarowania odpadami!


Podstawa prawna: