Obowiązki organizacji odzysku opakowań

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013.888) zawiera wytyczne dotyczące działania organizacji odzysku opakowań.

Na podstawie pisemnej umowy organizacja odzysku opakowań przejmuje obowiązek wprowadzającego produkty w opakowaniach w zakresie odzysku opakowań w takiej samej masie i tego samego rodzaju co odpady opakowaniowe powstałe z wprowadzonych przez niego do obrotu produktów w opakowaniach.

Według ustawy organizacja odzysku opakowań zobowiązana jest do:

  • wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki akcyjnej;

  • wykonywanie wyłącznie działalności gospodarczej związanej z organizowaniem, zarządzaniem lub prowadzeniem przedsięwzięć związanych z odzyskiem, w tym recyklingiem odpadów, oraz finansowaniem publicznych kampanii edukacyjnych;

  • zawarcia w swej nazwie oznaczenia „organizacja odzysku opakowań”;

  • posiadania wymagany przepisami ustawy kapitał zakładowy.

Kapitał zakładowy tego typu przedsięwzięcia powinien wynosić co najmniej 2 500 000zł. Kapitał ten pokrywa się w całości wkładem pieniężnym i musi być wpłacony przed wpisaniem organizacji do rejestru. Kwota kapitału zakładowego nie może pochodzić z pożyczki oraz kredytu ani być obciążona w jakikolwiek sposób. Organizacja jest zobowiązana utrzymywać kapitał własny w wysokości co najmniej połowy kapitału zakładowego zdeponowanego na odrębnym rachunku bankowym lub w formie lokaty terminowej lub posiadać gwarancję bankową bądź też gwarancję ubezpieczeniową, której gwarantem jest instytucja finansowa upoważniona do gwarantowania długu celnego, w wysokości co najmniej połowy minimalnego kapitału zakładowego.

Organizacja odzysku opakowań musi przedstawiać marszałkowi województwa zaświadczenie, wydawane przez bank, o tych środkach za miniony rok. Należy to zrobić do 15 marca każdego roku.

Akcje organizacji odzysku opakowań mogą być wyłącznie akcjami imiennymi i nie mogą być zamienione na akcje na okaziciela. Organizacja nie może wydawać akcji uprzywilejowanych.

W drodze rozporządzenia zostały określone roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych. Co roku poziom ten będzie się zwiększał o 3% poczynając od roku 2014, w którym odzysk lub recykling musi wynieść 32%, na 2020 roku kończąc gdzie poziom odzysku lub recyklingu musi osiągnąć 50%.

Organizacja ma obowiązek przeznaczania za publiczne kampanie edukacyjne co najmniej 5% przychodów uzyskanych w minionym roku kalendarzowym z odzysku (w tym recyklingu) odpadów opakowaniowych oraz dokumentowania przeznaczanych przychodów.

Organizacja odzysku opakowań jest zobowiązana do zachowania w tajemnicy wszelkich danych przekazanych przez wprowadzającego produkty w opakowaniach, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

W przypadku otwarcia likwidacji albo ogłoszenia upadłości organizacji, przejęty przez nią obowiązek ponownie staje się obowiązkiem wprowadzającego produkty w opakowaniach, od którego został on przejęty, w odniesieniu do masy opakowań wprowadzonych przez niego do obrotu od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego.

 Podstawa prawna: