Jakie obowiązki dotyczą gminy?

Przedstawiamy poniżej ich zbiorcze zestawienie:

* Selektywne zbieranie odpadów komunalnych

Gmina ma obowiązek prowadzenia (zorganizowania) selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Przepis w tym zakresie jest sformułowany kategorycznie, w formie nakazu (gminy nie mają wyboru, czy prowadzić selektywne zbieranie odpadów, czy też nie – jest to minimalny zakres selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie). Selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmuje następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji. Gmina musi stworzyć punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazanie miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych.

Selektywna zbiórka odpadów ma wspomóc, a w zasadzie dać możliwość osiągnięcia przez gminę wymaganych poziomów recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów przekazanych do składowania.

* Osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu

Do 31 grudnia 2020 roku gminy powinny osiągnąć:

– poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;

– poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

– do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

– do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

* Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gmina zapewnia budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami:

a) regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,

b) stacji zlewnych, w przypadku gdy podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe lub powoduje nadmierne koszty,

c) instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części,
d) szaletów publicznych.

* Zadania ewidencyjne gmin:

W celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy samorządy gminne zobowiązane są do prowadzenia ewidencji:

– zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

– przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

– umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Sprawdź jakie Ty masz obowiązki w związku z funkcjonowaniem nowej ustawy.


Podstawa prawna: