Nowe zasady sprawozdawczości

Sprawdź jakie zmiany w sprawozdaniach wprowadziła nowa ustawa o odpadach.

W ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r. zaproponowano nowe zasady sprawozdawczości – zamiast wielu sprawozdań obowiązywać będą tylko dwa.

Zamiast rocznego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów, trzeba będzie sporządzać roczne sprawozdanie o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu nimi. Zakres tego sprawozdania nie ulegnie dużej zmianie.

Do składania tego sprawozdania zobowiązani będą:

  • wytwórcy odpadów którzy prowadzą ich ewidencję,

  • prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów (z wyłączeniem prowadzących odbieranie odpadów komunalnych), w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów,

  • prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Zasadniczym ułatwieniem dla przedsiębiorców ma być wprowadzenie drugiego sprawozdania: rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi. Sprawozdanie to ma zastąpić dotychczasowe sprawozdania składane marszałkowi województwa czy GIOŚ m.in. sprawozdanie o opłacie produktowej, sprawozdanie o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań, sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji, sprawozdania o bateriach i akumulatorach oraz o zużytych bateriach i akumulatorach itd.

Do składania tego sprawozdania zobowiązani będą:

  • producenci, importerzy, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksporterzy i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań jednostkowych, zbiorczych, transportowych,

  • eksporterzy i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach,

  • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opakowania (z tworzyw sztucznych, aluminium, papieru itp), oleje smarowe czy odpadowe oraz opony samochodowe,

  • wprowadzający na terytorium kraju pojazdy samochodowe zaliczane do kategorii M1 (samochody do przewozu max. 9 osób) i N1 (samochody do przewozy ładunku o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony)

  • wprowadzający na terytorium kraju sprzęt elektryczny i elektroniczny,

  • wprowadzający na terytorium kraju baterie i akumulatory (w tym również zamontowane w sprzęcie lub pojazdach).

W zależności od prowadzonej działalności sprawozdanie będzie się różnic co do zakresu składanych informacji.

Ustawodawca jeszcze nie określił wzorów nowych sprawozdań, dlatego za lata 2012 – 2014 obowiązywać będą dotychczas stosowane sprawozdania.

Podstawa Prawna