Nowe wzory kart przekazania odpadu i karty ewidencji odpadu od 1 stycznia 2015 roku

Zgodnie z art. 236 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013.21), obecne rozporządzenie straciło ważność z dniem 31 grudnia 2014 r.

Znowelizowane Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, określa wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów:
1) wzór karty przekazania odpadów (KPO),
2) wzór karty ewidencji odpadów (KEO),
3) wzór karty ewidencji odpadów niebezpiecznych,
4) wzór karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych,
5) wzór karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
6) wzór karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Nowością jest karta ewidencji odpadów niebezpiecznych, która przeznaczona jest dla sprzedawców odpadów oraz pośredników w obrocie odpadami, nie będącymi posiadaczami odpadów.

Wzory kart są dołączone do rozporządzenia w postaci załączników.

Nowe wzory karty przekazania odpadów (KPO)
Nowe wzory KPO rozbudowano o kilka rubryk, które należy uzupełnić. Dodano m.in. rubrykę NIP oraz Nr rejestrowy, w której należy wpisać indywidualny numer rejestrowy nadany przez urząd marszałkowski w momencie dokonania wpisu do rejestru. Usunięto rubrykę „Wnioskuję o wydanie dokumentu potwierdzającego odzysk lub recykling”, więc aby uzyskać takie dokumenty należy zwrócić się do odbiorcy z odrębnym wnioskiem. Wprowadzono natomiast rubrykę „Wnioskuję o wydanie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych”. Rubryka ta dotyczy tylko i wyłącznie wytwórcy zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych przekazującego te odpady do unieszkodliwienia w spalarni odpadów. W przypadku, gdy wytwórca ww. odpadów przekazuje te odpady podmiotowi zbierającemu, który przekazuje dalej te odpady do spalarni, wytwórcy odpadów muszą wystąpić z osobnym wnioskiem o wydanie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwianie bezpośrednio do spalarni odpadów. Dodano także rubrykę: „Numer certyfikatu i numery pojemników”. Pola te należy uzupełnić w sytuacji gdy odpady rtęci metalicznej są przekazywane do czasowego składowania. Rubrykę „Transportujący odpad” zamieniono na „Posiadacz odpadów transportujący odpad”. Dodatkowo w nowej karcie przekazania odpadu należy podać nazwę i adres posiadacza odpadów transportującego i przyjmującego odpad. Pola te należy każdorazowo uzupełnić, nawet w przypadku gdy wytwórca jest też transportującym.

Wzory kart ewidencji odpadu (KEO)
Z kolei w nowych wzorach KEO wprowadzono kilka dodatkowych rubryk, których wypełnienie jest konieczne. Dodano m.in. rubryki: NIP, REGON oraz Nr rejestrowy, w której należy wpisać indywidualny numer rejestrowy nadany przez urząd marszałkowski w momencie dokonania wpisu do rejestru. W kolumnie „Masa wytworzonych odpadów” należy uwzględnić czy odpady powstają w związku z eksploatacją instalacji czy poza instalacją”. Kolejną zmianą jest dodanie nowej kolumny „Masa odpadów wydobytych ze składowiska”. Dodatkowo w części dotyczącej wytwarzania odpadów połączono kolumny dotyczące metod odzysku (R) i metod unieszkodliwiania (D) oraz dodano kolumnę „Sposób gospodarowania”, w której należy wpisać „Rec.”, w przypadku gdy odpady są poddawane recyklingowi.

Nowe wzory kart przekazania odpadówwzory kart ewidencji odpadu obowiązują od 1 stycznia 2015 roku.

Podstawa prawna: