odpady obojętne - definicjaJakie warunki musi spełnić firma odbierająca odpady komunalne?

Firmy które zajmują się odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, by uzyskać potrzebny do prowadzenia tej działalności wpis do rejestru, musiały spełnić wymagania określone w art. 9d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepisy ustawy były bardzo ogólne dzięki czemu gminy mogły te wymagania interpretować w odmienny sposób.

W lutym weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Jednolite wymogi dotyczą nie tylko przedsiębiorców, ale również gminnych jednostek organizacyjnych odbierających odpady komunalne.

Zgodnie z rozporządzeniem, w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług, podmioty muszą posiadać przynajmniej 5 samochodów: 2 samochody przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, 2 samochody do odpadów zbieranych selektywnie oraz 1 pojazd bez funkcji kompaktującej (czyli tzw. bramowiec lub kontenerowiec). Samochody muszą być trwale i czytelnie oznakowane danymi teleadresowymi podmiotu oraz wyposażone w narzędzia lub urządzenia do sprzątania terenu po opróżnieniu pojemników. Ponadto samochody powinny posiadać system monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach wyładunku odpadów. Ustawodawca narzucił także obowiązek mycia i dezynfekcji pojazdów przynajmniej raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie oraz posiadania dokumentacji potwierdzającej te czynności.

Istotnym wymogiem jest również posiadanie bazy magazynowo-transportowej zlokalizowanej na terenie gminy z której podmioty odbierają odpady komunalne lub w odległości 60 km od jej granicy. Baza musi być wyposażona urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów przed ich transportem do miejsc przeznaczenia oraz w urządzenia zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych. Miejsca parkingowe pojazdów powinny być zabezpieczone przed emisja zanieczyszczeń do gruntów, a miejsca magazynowania odpadów zbieranych selektywnie – również przed działaniem czynników atmosferycznych. Dodatkowo, jeżeli na bazie są magazynowane odpady, powinna znajdować się waga samochodowa.

Rozporządzenie weszło w życie 9 lutego 2013 roku. Przedsiębiorcy, którzy uzyskali wpis lub złożyli wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, mają 3 miesiące na dostosowanie się do wymagań wynikających z tego rozporządzenia, w przeciwnym razie zostaną wykreśleni z rejestru.

Artykuł został napisany w oparciu o stan prawny aktualny na dzień 14 sierpnia 2013 r.

Podstawa prawna