Nowa lista instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego

W dniu 5 września 2014 weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Nowe rozporządzenie w całości uchyla rozporządzenie z dnia 26 lipca 2002 roku. W stosunku do rozporządzenia z 2002 roku nastąpiło kilka zmian.

Zostały dodane instalacje do wytwarzania energii i paliw. Są to:

  • instalacje do rafinacji ropy naftowej lub gazu;

  • instalacja do produkcji koksu;

  • instalacja do zgazowania lub upłynniana węgla oraz innych paliw o całkowitej mocy nominalnej nie mniejszej niż 20 MW.

W 3 punkcie dotyczącym przemysłu mineralnego dodane zostały instalacje do produkcji klinkieru cementowego w piecach inne niż cementowe o produkcji większej niż 50 ton na dobę. Wykreślony został natomiast zapis o instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych o pojemności pieca przekraczającej 4 m3 i gęstości ponad 300 kg wyrobu na m3 pieca oraz o piecach koksowniczych.

Punkt 4 załącznika zmienił swoje brzmienie z „w przemyśle chemicznym” na „instalacje w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych” skracając tym samym poszczególne podpunkty. W podpunktach o organicznych i nieorganicznych substancjach chemicznych zostały wyszczególnione te substancje. Natomiast podpunkty o instalacji rafinacji ropy naftowej lub gazu oraz o instalacji do zgazowania lub upłynniania węgla lub łupka bitumicznego zostały przeniesione do punktu o wytwarzaniu energii i paliw.

Instalacje z zakresu gospodarki odpadami (punkt 5) zostały opisane bardziej szczegółowo oraz dodano podpunkty o instalacjach do składowania odpadów niebezpiecznych oraz o instalacjach do podziemnego składowania odpadów niebezpiecznych.

Do punktu 6 (instalacje z innych rodzajów działalności) zostały dodane następujące instalacje:

  • do produkcji płyt drewnopochodnych: płyt o wiórach zorientowanych (OSB), płyt wiórowych lub płyt pilśniowych o zdolności produkcyjnej ponad 600 m3 na dobę;

  • do wychwytywania strumieni dwutlenku węgla z instalacji objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego na użytek podziemnego składowania dwutlenku węgla;

  • do konserwacji drewna i produktów z drewna środkami chemicznymi o zdolności produkcyjnej ponad 75 m3 na dobę, innymi niż przeznaczonymi wyłącznie do stosowania w przypadku sinizny;

  • do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Zmieniony i uszczegółowiony został podpunkt 5 dotyczący instalacji do produkcji przetwórstwa produktów spożywczych. Teraz brzmi on następująco: „Instalacje w innych rodzajach działalności do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych”.

Podstawa prawna: