Co oznacza pojecie korzystanie z wód?

Powszechne korzystanie z wód – prawo do powszechnego korzystania z wód ma każdy, kto chce zaspokoić potrzeby osobiste, gospodarstwa domowego lub rolnego, wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych, amatorskiego połowu ryb, realizowane bez potrzeby stosowania specjalnych urządzeń technicznych (np. bez zastosowania pompy). Powszechne korzystanie z wód dotyczy wyłącznie użytkowania wód powierzchniowych i nie obejmuje wprowadzania ścieków do wód.

Zwykłe korzystanie z wód – prawo do zwykłego korzystania służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego, przy czym przysługuje ono właścicielowi wód powierzchniowych i podziemnych w obrębie należącego do niego gruntu. Ponadto właściciel gruntu nie ma prawa do:

– wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego,

– nawadniania gruntów lub upraw wodą podziemną za pomocą deszczowni,

– poboru wody powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej niż 5 m3 na dobę,

– korzystania z wód na potrzeby działalności gospodarczej,

– rolniczego wykorzystania ścieków lub wprowadzania do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m3 na dobę.

Szczególne korzystanie z wód – obejmuje wszystkie sytuacje niekwalifikujące się do powszechnego i zwykłego korzystania z wód. Do szczególnego korzystania z wód zaliczamy w szczególności:

– pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych,

– wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

– przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych,

– piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych,

– korzystanie z wód do celów energetycznych,

– korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu,

– wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu,

– rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych.

Podstawa prawna: