Kontrola WIOŚ

Wiele firm podlega regulacjom prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach czy przepisom prawa wodnego. Kontrola WIOŚ ma na celu m.in. sprawdzenie przestrzegania przepisów związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska. Warto więc wiedzieć jak przygotować się do wizyty inspektora.

Zawiadomienie o kontroli

Przedsiębiorstwo otrzymuje zawiadomienie o kontroli listownie lub doręczane jest osobiście przez pracownika wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska. W przypadku kontroli interwencyjnej WIOŚ przyjeżdża bez zapowiedzi.

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera:

 • oznaczenie organu;
 • datę i miejsce wystawienia;
 • oznaczenie przedsiębiorcy;
 • wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli;
 • podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.

Termin wszczęcia kontroli

Kontrola WIOŚ może zostać wszczęta nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia (art. 79 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Możliwe jest też wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Może to jednak nastąpić jedynie na wniosek przedsiębiorcy.

Czas trwania kontroli

Czas prowadzenia kontroli w jednym roku kalendarzowym, w zależności od wielkości firmy nie może przekraczać:

 • u mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych;
 • u małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych;
 • u średnich przedsiębiorców – 24 dni roboczych;
 • u pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych.

Wylegitymowanie kontrolera

Zanim kontroler WIOŚ przystąpi do wykonywania swoich czynności, powinien okazać przedsiębiorcy następujące dokumenty:

 • legitymację służbową;
 • upoważnienie do kontroli;
 • zawiadomienie o wszczęciu postępowania kontrolnego.

Jeżeli nie przedstawi chociaż jednego z tych dokumentów albo przedsiębiorca poweźmie jakiekolwiek wątpliwości co do autentyczności kontrolera, to wówczas ma prawo zadzwonić do organu, który go wysłał i zapytać, czy tej osobie przyznano uprawnienia do przeprowadzenia kontroli.

Rodzaje kontroli

Wyróżniamy trzy typy kontroli:

 • Kontrola podstawowa – ma miejsce gdy inspektor wizytuje formę pierwszy raz. Inspekcja dostaje namiary na daną firmę i jest zobowiązana do przeprowadzenia kontroli.
 • Kontrola kolejna – jest przeprowadzana gdy firma została wpisana do ewidencji inspekcji. W zależności od tego jak działalność przedsiębiorstwa jest uciążliwa dla środowiska, kontrole WIOŚ będą przeprowadzane co roku lub raz na 2 – 3 lata.
 • Kontrola interwencyjna – odbywa się dopiero wtedy, jeśli osoba prywatna lub inna firma napisała skargę na dane przedsiębiorstwo. W przypadku kontroli interwencyjnej, WIOŚ przyjeżdża bez zapowiedzi.

Książka kontroli

Każdy przedsiębiorca powinien posiadać książeczkę kontroli. Książka kontroli może mieć formę zbioru dokumentów lub może być prowadzona w formie elektronicznej. Przedsiębiorca, który prowadzi książkę kontroli w formie elektronicznej, dokonuje wpisów oraz aktualizacji danych zawartych w książce kontroli. Domniemywa się, że dane zawarte w książce kontroli prowadzonej w formie elektronicznej znajdują potwierdzenie w dokumentach przechowywanych przez przedsiębiorcę.

W dokumencie tym rejestruje się wszystkie zdarzenia związane z prowadzonymi w przedsiębiorstwie inspekcjami. Powinno z niej jasno wynikać, ile kontroli przeprowadzono w przedsiębiorstwie, jak długo trwały, czego dotyczyły oraz czy obecnie trwa jakaś kontrola.

Książka kontroli zawiera wpisy dokonywane przez organ kontroli. Wpisy obejmują:

 1. 1. oznaczenie organu kontroli;
  2. oznaczenie upoważnienia do kontroli;
  3. zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli;
  4. daty podjęcia i zakończenia kontroli;
  5. zalecenia pokontrolne oraz określenie zastosowanych środków pokontrolnych;
  6. uzasadnienie braku zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli;
  7. uzasadnienie wszczęcia kontroli;
  8. uzasadnienie zastosowanych wyjątków;
  9. uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli;
  10. uzasadnienie czasu trwania przerwy.

Jako załączniki do książki kontroli dobrze jest również przechowywać inne dokumenty z przeprowadzonych kontroli. Przedsiębiorca jest zobowiązany dokonywać wpisów dotyczących wykonania zaleceń pokontrolnych bądź wpisu o ich uchyleniu przez organ kontroli.

Kary nakładane przez WIOŚ

Jeżeli zarządzenia pokontrolne nałożone na przedsiębiorcę nie zostały zrealizowane w wyznaczonym terminie, wówczas podlega on karze aresztu, ograniczenia wolność bądź grzywny. Kara może spotkać też przedsiębiorcę, który niezgodnie z prawdą informuje organ Inspekcji Ochrony Środowiska o wykonaniu zarządzeń pokontrolnych.

Inspekcja Ochrony Środowiska uprawniona jest do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Takie uprawnienie przyznają im regulujące ich prace ustawy szczególne oraz Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Inspekcja może nałożyć na Ciebie mandat w wysokości:

 • do 500 zł lub
 • do 1000 zł.

Przewidziano tutaj dwie wysokości kary, ponieważ jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w 2 lub więcej przepisach ustawy kodeks wykroczeń, stosuje się przepis przewidujący karę najsurowszą.

Przedsiębiorca może odmówić przyjęcia mandatu karnego. W takim przypadku sprawa jest skierowana do sądu.

Sprawdź jakie dokumenty przygotować do kontroli!

Podstawa prawna: