Kontrola WIOŚ – potrzebne dokumenty

Wiele firm podlega regulacjom prawa ochrony środowiska, ustawie o odpadach czy przepisom prawa wodnego. Kontrola WIOŚ ma m.in. na celu sprawdzenie przestrzegania przepisów związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska. Warto więc wiedzieć, jakie dokumenty przygotować do kontroli.

W zależności od rodzaju kontroli będą potrzebne różne dokumenty.

Dane identyfikacyjne podmiotu oraz charakterystyka prowadzonej działalności:

 • NIP, REGON, PKD, EKD;
 • lokalizacja jednostki, powierzchnia terenu, akt własności terenu lub umowa dzierżawy, odpis aktualny z KRS;
 • rodzaj prowadzonej działalności (opis technologii – rodzaj i wielkość produkcji, daty uruchomienia, daty większych modernizacji i zmian technologicznych, zużycie surowców);
 • zatrudnienie, ilość godzin pracy zakładu w ciągu doby, ilość dni pracy w ciągu roku;
 • legalność działalności wg przepisów prawa budowlanego: wypis z planu zagospodarowania przestrzennego, posiadane decyzje z zakresu prawa budowlanego (decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, pozwolenia na użytkowanie, zmiana sposobu użytkowania).

Ochrona powietrza:

 • źródła emisji: zorganizowana (technologia, kotłownia – moc pieca, rodzaj czynnika grzewczego) i niezorganizowana (w tym posiadane środki transportu), agregaty prądotwórcze (rodzaj paliwa), przetaczanie paliw na stacji paliw;
 • stan formalno-prawny: pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pozwolenie zintegrowane, zgłoszenie instalacji do właściwego organu;
 • pomiary emisji, zainstalowanie na emitorach króćców i stanowisk pomiarowych;
 • LZO.

Gospodarka wodna:

 • źródła zaopatrzenia w wodę: własne ujęcie, wodociąg miejski (umowa z właścicielem sieci);
 • charakterystyka własnego ujęcia wody: głębokość, rok budowy, stan formalno-prawny, realizacja obowiązków nałożonych w pozwoleniu wodnoprawnym albo zintegrowanym, stan techniczny i eksploatacja ujęcia;
 • stacja uzdatniania wody, badania wody (fizyko-chemiczne i bakteriologiczne);
 • ilość pobieranej wody w poszczególnych latach (czy jest zaprowadzony rejestr ilości pobieranej wody);
 • wyposażenie w urządzenia pomiarowe.

Gospodarka ściekowa:

 • źródła powstawania ścieków, rodzaje ścieków (bytowe, przemysłowe, deszczowe, inne);
 • plan sytuacyjny z układem sieci kanalizacyjnych i sposobu odprowadzania ścieków, rodzaj kanalizacji znajdującej się na terenie zakładu;
 • ilość ścieków (sposób pomiaru);
 • technologia oczyszczania ścieków;
 • charakterystyka, stan techniczny i eksploatacja urządzeń do oczyszczania ścieków;
 • automonitoring jakości ścieków (częstotliwość, zgodność z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego Dz.U.2006.137.984), badania wykonane przez WIOŚ i inne laboratoria (akredytacja);
 • stan formalno-prawny (umowa z właścicielem sieci kanalizacyjnej, pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz ew. do urządzeń kanalizacyjnych, pozwolenie zintegrowane);
 • zabezpieczenie na wypadek awarii urządzeń do oczyszczania ścieków;
 • odbiornik ścieków, wpływ odprowadzanych ścieków na odbiornik, partycypacja w kosztach jego konserwacji i utrzymania;
 • odpady powstające w wyniku eksploatacji oczyszczalni (skratki, piasek, tłuszcze i osady), miejsca ich magazynowania i gospodarowanie nimi, badania komunalnych osadów ściekowych.

Gospodarka odpadami:

 • źródła powstających odpadów, ewidencja odpadów (karty ewidencji odpadów, karty przekazania odpadów);
 • sposób magazynowania odpadów na terenie jednostki i sposób postępowania z odpadami;
 • stan formalno-prawny: w zakresie wytwarzania odpadów, zezwolenie na zbieranie, transport, przetwarzanie (odzysk i unieszkodliwienie) odpadów, pozwolenie zintegrowane;
 • kopię zbiorczego zestawienia danych o odpadach za poprzedni rok.

Opakowania i odpady opakowaniowe:

 • czy podpisano umowę z organizacją odzysku (jeśli tak, to z jaką);
 • czy złożono sprawozdanie roczne do Marszałka Województwa;
 • czy zaprowadzono ewidencję masy i ilości opakowań wprowadzanych na rynek w sposób umożliwiający ustalenie uzyskanych poziomów odzysku i recyklingu oraz obliczenie opłaty produktowej;
 • czy naliczono i uiszczono opłatę produktową.

Ochrona przed hałasem:

 • źródła powstawania hałasu;
 • otoczenie zakładu ze szczególnym uwzględnieniem terenów chronionych;
 • stan formalno-prawny (pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska, decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu, pozwolenie zintegrowane);
 • pomiary poziomu hałasu.

Opłaty z tytułu korzystania ze środowiska w zakresie: składowania odpadów na składowisku, wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza (technologia, środki transportu), ścieki wprowadzane do wód powierzchniowych lub do ziemi, wody opadowe do ziemi lub do wód, pobór wody, wymagane ewidencje.

Wielkości charakterystyczne: wielkość produkcji w poszczególnych latach, ilość pobranej wody w poszczególnych latach, ilość pobranej energii elektrycznej w poszczególnych latach.

Pisemne upoważnienie dla osób, które będą udzielać informacji w imieniu przedsiębiorstwa.

Klasyfikacja do:

 • mikroprzedsiębiorcy (zatrudnienie średnioroczne mniej niż 10 pracowników oraz roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro),
 • małego przedsiębiorcy (zatrudnienie średnioroczne mniej niż 50 pracowników oraz roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro),
 • średniego przedsiębiorcy (zatrudnienie średnioroczne mniej niż 250 pracowników oraz roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro).

Książka kontroli (art. 81 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Podstawa prawna: