Co to są komunalne osady ściekowe?

Z treści ustawy o odpadach wynika, że komunalne osady ściekowe – to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych. Zgodnie z katalogiem odpadów klasyfikuje się je do grupy 19 – odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych.

Osady ściekowe możemy wykorzystać w rolnictwie jako nawóz. Jednak ich stosowanie jest ograniczone ze względu na:

– skład chemiczny i sanitarny. Duża zawartość metali ciężkich oraz obecność wirusów i jaj pasożytów przewodu pokarmowego.

– termin, w którym osady mogą być wykorzystywane. Osady wytwarzane są w oczyszczalniach przez cały rok i nie mogą być magazynowane poza miejscem ich wytworzenia. Wymaga to odpowiedniej liczby odbiorców, skoro rolnicy po ich przyjęciu muszą je bezpośrednio wymieszać z gruntem.

Art. 43 ust. 1 ustawy o odpadach podaje, że osady ściekowe mogą być stosowane nie tylko w rolnictwie, ale także do:

– rekultywacji terenów;

– dostosowania gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
– uprawy roślin, zarówno przeznaczonych do produkcji kompostu, jak i nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.

Warunki jakie muszą być spełnione przy wykorzystaniu osadów ściekowych na wyżej wymienione cele określa rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

Odzysk osadów ściekowych w procesie R10 na cele rekultywacji terenów oraz dostosowania gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, wymaga posiadania pozwolenia na odzysk, bez względu na to, czy odzyskujący to osoba fizyczna, jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą czy przedsiębiorca posiadający tytuł prawny do gruntu, na którym osady będą stosowane. Natomiast pozostałe formy odzysku nie wymagają uzyskania zezwolenia na odzysk w procesie R10. Należy jednak mieć na uwadze to, że wytwórca osadów, który będzie je przekazywał podmiotowi gospodarczemu, musi je przekazywać na podstawie karty przekazania odpadów.

Ustawa o odpadach nakłada na posiadacza odpadów – komunalnych osadów ściekowych obowiązek prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji.

 

 

 

 

Podstawa prawna: