Zamierzasz odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości?

Musisz uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej!

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa działalność polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jako działalność regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z tym, podmioty zamierzające odbierać odpady komunalne, zobowiązane są do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej zamiast zezwolenia na odbieranie odpadów.

Przedsiębiorstwa które posiadały zezwolenia na zbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przed wejściem w życie zmian w w/w ustawie, mogą wykonywać swa działalność bez wpisu do rejestru przez okres 12 miesięcy. Zobowiązane są jednak do uzyskania wpisu do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Wniosek

Rejestr działalności regulowanej prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do nich właśnie podmioty ubiegające się o wpis muszą składać pisemne wnioski.

We wniosku należy podać:

– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

– numer identyfikacji podatkowej (NIP),

– numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

– określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Ponadto należy złożyć oświadczenie o kompletności i zgodności z prawdą podanych danych oraz o spełnieniu wszystkich warunków wymaganych do prowadzenia takiej działalności.

Jakie odpady podlegają wpisowi?

Wpisowi do rejestru działalności regulowanej nie podlegają jedynie odpady z grupy 20 – Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie (wg katalogu odpadów). Poza tą grupą podmioty mogą odbierać odpady:

– z podgrupy 15 01 – odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi),

– 16 01 03 – zużyte opony,

– z grupy 17 – 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, ex 20 03 99 inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe.

Za odbieranie odpadów komunalnych bez uzyskania wpisu do rejestru są wysokie kary pieniężne – 5 000 zł za pierwszy miesiąc oraz 10 000 zł za każdy kolejny. Ponadto przedsiębiorcy zobowiązani są do sporządzania kwartalnych sprawozdań i przekazywania ich wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Podstawa prawna: