PGON czyli Program Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi muszą mieć przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości powyżej 100 kg rocznie!

Program obowiązuje również firmy wytwarzające ponad 1 Mg rocznie odpadów niebezpiecznych:

– poza procesami prowadzonymi w instalacjach oraz

– w wyniku zleconych prac konserwacyjnych na instalacjach, do których nie posiadają tytułu prawnego.

Kartę informacyjną o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami składają przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w zakresie wytwarzania odpadów:

niebezpiecznych w ilości do 100 kg rocznie i/lub

innych niż niebezpieczne w ilości ponad 5 ton rocznie.

Zarówno PGON jak i kartę informacyjną przedkłada się w większości przypadków staroście właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania odpadów w terminie 30 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia działalności lub przed dniem w którym planuje się istotną zmianę w działalności.

W niektórych przypadkach PGON i kartę informacyjną należy złożyć Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska – jeżeli działalność oprowadzona jest na terenach zamkniętych (np. tereny kolei) lub Marszałkowi Województwa – dla przedsięwzięć z instalacjami zawsze znacząco oddziałującymi na środowisko.

Kartę informacyjną o wytwarzanych odpadach przekłada się w 4 egzemplarzach, a program gospodarki odpadami w 1 egzemplarzu.

Pamiętaj! Jeśli wytwarzasz odpady to prawie zawsze (są nieliczne zwolnienia) jesteś zobowiązany uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub decyzję zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, względnie złożyć informację o wytwarzanych odpadach – w zależności od tego jakie odpady wytwarzasz i w jakiej ilości.

Artykuł został napisany w oparciu o stan prawny aktualny na dzień 11 maja 2012 r.

Podstawa prawna: