Kiedy możemy liczyć opłatę środowiskową ryczałtem?

Poniższe przykłady sporządzono w oparciu o wzory wykazów określone w załącznikach do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. – tabela C załącznika nr 2). Przyjęto stawki określone obwieszczeniu Ministra Środowiska dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska za rok 2012.

Stawka zryczałtowana stosowana jest przy naliczaniu opłat dla źródeł spalania energetycznego o łącznej nominalnej mocy cieplnej mniejszej lub równej 5 MW.

Wyliczenie opłat za korzystanie ze środowiska ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce. Stawki ulegają zmianie z dniem 1 stycznia każdego roku.

 W okresie sprawozdawczym podmiot użytkuje następujące rodzaje kotłów:

– Kocioł opalany węglem kamiennym z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym o łącznej mocy poniżej 5 MW. Zużycie wyniosło 20 Mg węgla kamiennego.

– Kocioł opalany olejem lekkim o zawartości siarki nie większej niż 0,5%. Zużycie wyniosło 1000 litrów oleju lekkiego.

Opłata za emisję zanieczyszczeń z kotła z rusztem stałym (pkt. a) ze spalania węgla wynosi:

20 Mg x 28,30 zł/Mg = 566,00 zł

Zużycie oleju opałowego wyrażone w jednostce objętości przelicza się na jednostkę masy uwzględniając, że jego gęstość wynosi 0,86 kg/l.

Opłata za emisję zanieczyszczeń z kotła opalanego olejem lekkim (pkt. b) wynosi:

1000 l x 0,86 kg/l / 1000 kg = 0,86 Mg x 8,63 zł/Mg = 7,42 zł

TABELA C

Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane x)

Gmina:

Lp.

Rodzaje kotłów

Liczba

kotłów

Zużycie paliwa

[Mg lub m3]

Jednostkowa stawka opłaty

[zł/Mg lub zł/106 m3]

Wysokość opłaty

[zł]

I

Kotły opalane węglem kamiennym

1

kocioł z rusztem mechanicznym, z urządzeniem odpylającym

nominalna moc cieplna £ 3 MW

nominalna moc cieplna > 3 MW i £ 5 MW

2

kocioł z rusztem mechanicznym, bez urządzenia odpylającego, o nominalnej mocy cieplnej £ 5 MW

3

kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym, o nominalnej mocy cieplnej £ 5 MW

1

20

28,30

566,00

4

kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem odpylającym, o nominalnej mocy cieplnej £ 5 MW

5

kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, bez urządzenia odpylającego, o nominalnej mocy cieplnej £ 5 MW

II

Kotły o nominalnej mocy cieplnej £ 5 MW opalane koksem

1

kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym

2

kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem odpylającym

3

kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, bez urządzenia odpylającego

III

Kotły o nominalnej mocy cieplnej £ 5 MW opalane drewnem

IV

Kotły o nominalnej mocy cieplnej £ 5 MW opalane olejem

1

olej lekki (zawartość siarki nie większa niż 0,5%)

1

0,86

8,63

7,42

2

olej opałowy (zawartość siarki nie większa niż 1%)

3

olej opałowy (zawartość siarki od 1% do 1,5%)

4

olej napędowy

V

Kotły opalane paliwem gazowym

1

gaz ziemny wysokometanowy

nominalna moc cieplna £ 1,4 MW

nominalna moc cieplna > 1,4 MW i £ 5 MW

2

gaz ziemny zaazotowany

nominalna moc cieplna £ 1,4 MW

nominalna moc cieplna > 1,4 MW i £ 5 MW

3

gaz płynny propan-butan

nominalna moc cieplna £ 5 MW

Wysokość opłaty ogółem [zł]

573,42

Całkowita opłata za spalanie wynosi 573,42 zł.

UWAGA !

WYKAZ MUSI BYĆ PODPISANY PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE!

W związku z tym wymagane jest dołączenie ostatniej strony, zawierającej objaśnienia oraz miejsca na podpisy (załącznik nr 2 obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r.).

Podstawa prawna: