Pozwolenie na wytwarzanie odpadów – kiedy musisz je uzyskać?

Jeżeli prowadzisz instalację, która w ciągu roku wytwarza powyżej 1 Mg (megagram = tona) odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 tys. Mg odpadów innych niż niebezpieczne musisz uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów dotyczy w pierwszej kolejności odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji. Wytwarzanie odpadów, które powstają w wyniku innych rodzajów działalności np. sprzątania czy prac biurowych, nie wymagają pozwolenia. Jednak w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów trzeba umieścić informację o wszystkich wytwarzanych odpadach. Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów zwalnia z obowiązku składania w stosunku do tych odpadów odrębnej informacji lub uzyskiwania dodatkowej decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Co powinien zawierać wniosek o pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Wniosek o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powinien zawierać dane określone w art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o odpadach oraz art. 184 ust. 2 ustawy POŚ. Do wniosku należy dołączyć:

– dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;

– wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został sporządzony, oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jej uzyskanie było wymagane;

– streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;

– dokument potwierdzający prawo do terenu, na którym będą magazynowane odpady;

– pozwolenie na użytkowanie lub zaświadczenie o zakończeniu postępowania w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu, w którym odbywać się będzie wytwarzanie odpadów;

– oświadczenie czy wnioskodawca jest mikro, małym, średnim czy dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;

– potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej:

* 2 011 zł – w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
* 506 zł    – w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej).

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, podobnie jak pozostałe pozwolenia sektorowe wydawane jest na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat.

Artykuł został napisany w oparciu o stan prawny aktualny na dzień 30 sierpnia 2012 r.


Podstawa prawna: