Czym jest katalog odpadów?

Istnieje wiele sposobów klasyfikowania odpadów. Podstawowy podział podaje ustawa o odpadach, która dzieli je na odpady niebezpieczne oraz odpady inne niż niebezpieczne. Aby określić jednak właściwy kod odpadu musimy zajrzeć do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów. Znajdziemy tam informacje, że odpady klasyfikuje się według źródła ich powstawania. Ta wstępna klasyfikacja jest dla nas podstawą. Jeżeli nie określimy na wstępie źródła powstawania naszych odpadów, tym większa będzie szansa na błędną klasyfikację przy dalszym postępowaniu z odpadami.

Jak rozróżniamy odpady?

Wyróżnia się aż 20 grup odpadów ze względu na źródło ich powstawania:

§ 2. Katalog odpadów dzieli odpady w zależności od źródła ich powstawania na 20 następujących grup:

1) odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin – 01,

2) odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności – 02,

3) odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury – 03,

4) odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego – 04,

5) odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla – 05,

6) odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej – 06,

7) odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej – 07,

8) odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich – 08,

9) odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych – 09,

10) odpady z procesów termicznych – 10,

11) odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych – 11,

12) odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych – 12,

13) oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) – 13,

14) odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) – 14,

15) odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach – 15,

16) odpady nieujęte w innych grupach – 16,

17) odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) – 17,

18) odpady medyczne i weterynaryjne – 18,

19) odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych – 19,

20) odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie – 20.

Kod określający rodzaj odpadu składa się z sześciu cyfr. Odpady niebezpieczne są oznaczone w katalogu indeksem górnym w postaci gwiazdki „*”.

Przykładowa klasyfikacja odpadów:

Drewno jako odpad z budowy, remontów i demontażu sklasyfikujemy pod kodem 17 02 01, błędne byłoby określenie kodem 20 01 38, ponieważ to drewno z odpadów komunalnych.

Papier i tekturę z odpadów komunalnych oznaczymy pod kodem 20 01 01, błędne byłoby określenie kodem 19 12 01, ponieważ to papier i tektura z odpadów z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów.

Artykuł został napisany w oparciu o stan prawny aktualny na dzień 28 marca 2012 r.

Podstawa prawna: