Co to jest karta przekazania odpadu?

Obowiązek prowadzenia karty przekazania odpadów określa art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2010.185.1243 j.t.).

Karta przekazania odpadu jest dowodem prawidłowego oddania posiadanego odpadu uprawnionym odbiorcom. Posiadacz odpadów ma obowiązek uzupełnić i wystawić kartę przekazania odpadu w momencie przekazywania go odbiorcy, a ten musi potwierdzić na karcie przyjęcie odpadu. Posiadacz odpadu może przekazywać odpady za pomocą firmy transportowej, musi jednak uwzględnić na karcie przekazania dane odbiorcy i miejsce dostarczenia odpadów, a firma transportowa ma obowiązek poświadczyć wykonanie tej usługi.

Kto sporządza KPO?

Kartę przekazania odpadu, zwana potocznie KPO, sporządza posiadacz odpadów w trzech egzemplarzach po jednym dla posiadacza odpadu, odbierającego odpad oraz dla firmy transportowej jeśli korzysta się z jej usług.

Ustawa o odpadach dopuszcza możliwość sporządzania zbiorczej karty przekazania odpadu dla jednego rodzaju odpadu  (kodu odpadu) przekazywanego w ciągu jednego miesiąca temu samemu odbiorcy za pośrednictwem tej samej firmy transportującej.

Uwaga! Nie sporządzamy karty przekazania odpadów jeżeli jeden z posiadaczy odpadów jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (jest to na przykład osoba fizyczna).

Jak powinna wyglądać karta przekazania odpadu?

Nie ma tu niestety dowolności. Wzór karty przekazania odpadu publikujemy poniżej. Można ją również znaleźć w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U.2010.249.1673). 

Artykuł został napisany w oparciu o stan prawny aktualny na dzień 30 czerwca 2012 r.

Podstawa prawna:

 

Ewidencja odpadów – formularz

KARTA PRZEKAZANIA ODPADU

Nr karty1) Rok kalendarzowy
Posiadacz odpadów, który przekazuje odpad2,3) Transportujący odpad2,4) Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad2)
Adres5) Adres5,6) Adres5)
Nr REGON6) Nr REGON6, 7) Nr REGON6)
Miejsce przeznaczenia odpadów8)
Rodzaj procesu przetwarzania, któremu powinien zostać poddany odpad9)
Wnioskuje o wydanie dokumentu potwierdzającego odzysk lub recykling10) TAKNIE □ □
Kod odpadu11) Rodzaj odpadu11)

Data/miesiąc142,13

Masa przekazanych odpadów [Mg]14)

Numer rejestracyjny pojazdu, przyczepy lub naczepy7,15)

Potwierdzam przekazanie odpadu

 

data, pieczęć i podpisPotwierdzam wykonanie usługi transportu4,6)

 

data, pieczęć i podpisPotwierdzam przejęcie odpadu

 

data, pieczęć i podpis