Do czego potrzebna jest karta informacyjna przedsięwzięcia?

Karta informacyjna przedsięwzięcia jest to dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym do realizacji przedsięwzięciu. Karta jest niezbędna przy inwestycjach mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w celu stwierdzenia czy wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (DUŚ).

Karta informacyjna przedsięwzięcia musi zawierać dane o:

– rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,

– powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,

– rodzaju technologii jaka ma być zastosowana,

– ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,

– przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,

– rozwiązaniach chroniących środowisko,

– rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,

– możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

– obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2009.151.1220j.t.), znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,

– w przypadku budowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej – wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 

Podstawa prawna: