odpady z laboratorium - jaki kod odpaduŚcieki mogą być odprowadzane do wód lub do ziemi w ramach zwykłego lub szczególnego korzystania z wód. Zasady wprowadzania ścieków do wód i do ziemi zostały określone w Prawie wodnym oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

W ramach zwykłego korzystania z wód, bez konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wód lub do ziemi mogą być wprowadzane wyłącznie ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, pod warunkiem, że odprowadzane są w granicach własnej nieruchomości i w ilości nie przekraczającej 5 m3/dobę.

W przypadku odprowadzania ścieków na grunty nie będące własnością wprowadzającego, w większej ilości niż 5 m3/dobę lub pochodzących z obiektów użyteczności publicznej czy z budynków socjalnych zlokalizowanych na terenach zakładów prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w ramach szczególnego korzystania z wód.

Zgodnie z ustawą, ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi zarówno w ramach zwykłego jak i szczególnego korzystania z wód, muszą być oczyszczone w stopniu wymaganym przepisami i nie mogą zawierać odpadów oraz zanieczyszczeń pływających, chorobotwórczych drobnoustrojów pochodzących z obiektów, w których leczeni są chorzy na choroby zakaźne oraz szczególnie szkodliwych substancji takich jak DDT, PCB, PCT czy HCH. Ponadto ścieki odprowadzane do wód, nie powinny powodować w nich zmian w ich naturalnej biocenozie, zmian barwy, mętności i zapachu oraz powodować formowania się osadów lub piany.

Ustawa zabrania również rozcieńczania ścieków wodą, w celu uzyskania ich stanu, składu oraz minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń zgodnego z obowiązującymi przepisami.

Aktem wykonawczym ustawy jest rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, które szczegółowo określa zasady postępowania ze ściekami oraz standardy jakościowe wprowadzanych ścieków ze względu na wybrany odbiornik jakim jest woda lub ziemia.

Wymagania jakie narzuca rozporządzenie w zakresie wprowadzania ścieków do wód zostały zróżnicowane ze względu na ich rodzaj. Ścieki bytowe nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia (tj. BZT5, ChZTCr, zawiesiny ogólne, azot ogólny, fosfor ogólny) lub powinny spełniać określony w załączniku minimalny procent redukcji zanieczyszczeń. Ścieki komunalne dodatkowo nie powinny zawierać innych substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających wartości dopuszczalne, określone w załączniku nr 3 (np. siarczany, potas, żelazo, miedź, ołów itp.). Ścieki przemysłowe, w tym wody odciekowe ze składowisk odpadów i miejsc magazynowania, wprowadzane do wód również nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających wartości dopuszczalne, określone w załączniku nr 3.

Warunki wprowadzania ścieków do ziemi odnoszą się do ściśle określonych rodzajów ścieków (np. ścieków komunalnych, ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody, ścieków przemysłowych biologicznie rozkładalnych itp.). Należy przy tym pamiętać, że ustawa Prawo wodne przez wprowadzanie ścieków do ziemi rozumie również wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych, za wyjątkiem kanałów oraz zbiorników.

Ścieki bytowe, ścieki komunalne, ścieki pochodzące ze stacji uzdatniania wody, ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne, wody z odwodnienia zakładów górniczych oraz ścieki oczyszczane w procesie odwróconej osmozy mogą być odprowadzane do ziemi jeżeli spełnią następujące warunki:

  • nie stanowią zagrożenia dla jakości wód podziemnych i nie spowodują ich zanieczyszczenia substancjami szczególnie szkodliwymi,

  • zanieczyszczenia w ściekach mieszczą się w najwyższych dopuszczalnych wartościach określonych w załącznikach do wymienionego rozporządzenia,

  • miejsce wprowadzania ścieków lub dno urządzeń wodnych oddzielone jest od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych warstwą gruntu o miąższości 1,5 m dla ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody lub oczyszczanych w procesie odwróconej osmozy, lub miąższości co najmniej 3 m dla pozostałych ścieków.

Ścieki inne albo ścieki przemysłowe, będące mieszaniną ścieków bytowych, wód z odwodnienia zakładów górniczych, wód chłodniczych, wód opadowych lub roztopowych, lub ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody mogą być wprowadzane do ziemi wyłącznie w przypadku szczególnych uwarunkowań lokalizacyjnych lub braku możliwości zastosowania innych rozwiązań:

  • wody z odwodnienia zakładów górniczych i ścieki pochodzące ze stacji uzdatniania wody przed zmieszaniem z innymi ściekami nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 3 rozporządzenia,

  • temperatura wód chłodniczych przed zmieszaniem z pozostałymi rodzajami ścieków nie może być wyższa niż 35 °C,

  • wody opadowe lub roztopowe przed zmieszaniem z innymi ściekami nie powinny zwierać zawiesin ogólnych w ilościach większych niż 100 mg/l, a węglowodorów ropopochodnych w ilościach większych niż 15 mg/l,

  • miejsce wprowadzania ścieków lub dno urządzeń wodnych oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 3 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  • ilość ścieków nie przekracza 5 m3/dobę,

  • BZT5 ścieków dopływających jest redukowane co najmniej o 20 %, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50 %,

  • miejsce wprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

 

Podstawa prawna