Jakie odpady ująć w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów?

Eksploatacja instalacji powodująca wytwarzanie odpadów jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeśli jest ono wymagane. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do ustawy Prawo ochrony środowiska (POŚ), pozwolenie na wytwarzanie odpadów, jest wymagane do wytwarzania odpadów o masie: 1 Mg rocznie niebezpiecznych lub 5000 Mg rocznie innych niż niebezpieczne (art. 180a).

Czy w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów należy ująć tylko odpady pochodzące z instalacji, czy również odpady które nie są związane z funkcjonowaniem instalacji?

Jeśli w związku z funkcjonowaniem instalacji wytwarzane są również inne odpady niż te, które obligują przedsiębiorcę do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, np. odpady inne niż niebezpieczne w ilości mniejszej niż 5000 Mg rocznie, to te odpady powinny być również ujęte we wniosku. Nie są natomiast ujmowane odpady, które nie są związane z funkcjonowaniem instalacji, np. zużyte czyściwo, świetlówki czy zużyty olej z samochodu osobowego.

Zgodnie z art. 184 ust. 2b ustawy POŚ, wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powinien zawierać dodatkowo wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości oraz określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku. W ustawie POŚ nie ma postanowienia, jakie zawierał (nieobowiązujący dziś) art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, że we wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów należy ujmować wszystkie odpady wytwarzane w miejscu prowadzenia działalności. A zatem, uwzględniając treść art. 184 ust. 2b pkt 2 i pkt 3 POŚ, należy ująć wszystkie odpady wytwarzane tylko i wyłącznie w związku z funkcjonowaniem instalacji.

Podstawa prawna: