Jakie odpady możemy przeznaczyć do skarmiania zwierząt?

Niektóre odpady pochodzące z przemysłu rolniczego oraz spożywczego, możemy zagospodarować w ten sposób, iż możemy je przeznaczyć do skarmiania zwierząt.

Poniżej przedstawiono listę kodów odpadów, które możemy przeznaczyć do skarmiania zwierząt. Zwróć uwagę na to, że nie masz dowolności w przeznaczeniu tych odpadów.

 

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Uwagi

02 01 02
02 02 02
Odpadowa tkanka zwierzęca

Do skarmiania zwierząt futerkowych, zwierząt z ogrodów zoologicznych, cyrkowych, gadów i ptaków drapieżnych innych niż zwierzęta z ogrodów zoologicznych i zwierzęta cyrkowe,zwierzyny dzikiej, której mięso nie jest przeznaczone do spożycia przez ludzi, psów z uznanej hodowli, sfor psów gończych, larw owadów (much) będących przynętą wędkarską lub karmą dla ryb – zgodnie z zasadami skarmiania poszczególnych gatunków zwierząt

02 01 82 Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
02 03 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
02 01 03 Odpadowa masa roślinna Do skarmiania zwierząt
20 01 80 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
ex 02 03 80 Wytłoki i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) Skarmianie zwierząt powinno się odbywać z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie materiałów paszowych wprowadzanych do obrotu
02 04 80 Wysłodki
02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych Dopuszcza się wyłącznie skarmianie zwierząt nieprzeznaczonych do produkcji żywności i powinno się odbywać z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie materiałów paszowych wprowadzanych do obrotu
02 05 01
02 07 04
Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania Dopuszcza się wyłącznie skarmiania zwierząt nieprzeznaczonych do produkcji żywności
02 05 80 Odpadowa serwatka
02 03 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania

Do skarmiania zwierząt w schroniskach dla zwierząt domowych – zgodnie z zasadami skarmiania poszczególnych gatunków zwierząt, z tym że odpady przed podaniem zwierzętom powinny zostać przegotowane

ex 02 06 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa powstałe w zakładach przemysłu cukierniczego (np. łom paluszków i ciastek, odpadowe ciasto polewy, prósze)

20 01 80 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

 

Pamiętaj, że skarmianie zwierząt odpadami jest procesem odzysku R14 i w związku z tym, jako przedsiębiorca, masz obowiązek uzyskać zezwolenie na odzysk! Wymienione powyżej kody poza 02 01 82, 02 03 04 oraz 20 01 80 możesz przekazać osobie fizycznej, np. rolnikowi do wykorzystania jako karma dla zwierząt.

Korzystając z powyższej wiedzy będziesz mógł bez problemu wypełnić kartę ewidencji odpadu oraz kartę przekazania odpadu, czyli prawidłowo prowadzić ewidencję odpadów.

Artykuł został napisany w oparciu o stan prawny aktualny na dzień 6 lipca 2012 r.


Podstawa prawna: