Jakie obowiązki ma wprowadzający na rynek baterie i akumulatory?

Przedsiębiorcę wprowadzającego na rynek krajowy baterie lub akumulatory obowiązują zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

Przed rozpoczęciem działalności przedsiębiorca musi uzyskać wpis do rejestru wprowadzających baterie i akumulatory prowadzonego przez GIOŚ.

Ponadto przedsiębiorca zobowiązany jest do:

– zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów,

– właściwego gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami,

– osiągnięcia wymaganych poziomów zbierania określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów,

– prowadzenia ewidencji i corocznej sprawozdawczości w zakresie rodzaju, ilości i masy wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów,

– zorganizowania i sfinansowania publicznych kampanii edukacyjnych.

Obowiązki te mogą być realizowane za pośrednictwem innych podmiotów, na podstawie zawartej umowy, przy czym odpowiedzialność za ich prawidłowe wykonanie nadal spoczywa na przedsiębiorcy wprowadzającym baterie i akumulatory.

Baterie i akumulatory wprowadzane na rynek krajowy muszą być również odpowiednio oznakowane symbolem selektywnego zbierania oraz zaopatrzone w informacje o składzie i pojemności zgodnie z art. 9 w/w ustawy.

Sprawozdanie dotyczące rodzaju, ilości i masy wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów za poprzedni rok kalendarzowy przedsiębiorcy muszą składać do 15 marca do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wprowadzającego baterie lub akumulatory (w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego – do urzędu marszałkowskiego woj. mazowieckiego). Wzór sprawozdania określony jest w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych.

Dodatkowo do 15 marca przedsiębiorca musi przedłożyć marszałkowi województwa:

– informacje o osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem punktów zbierania prowadzonych przez danego zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory oraz wykazem miejsc odbioru, z których zbierający odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne (wzór sprawozdania),

– wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z których prowadzącymi ma zawartą umowę (wzór sprawozdania),

– sprawozdanie dotyczące rocznego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne (wzór sprawozdania),

– sprawozdanie dotyczące rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (wzór sprawozdania).

Podstawa prawna: