Pod jakim kodem należy zakwalifikować apteczki znajdujące się na przykład w zakładach pracy?

Apteczki zawierają materiały opatrunkowe, rękawiczki oraz przeterminowane lekarstwa.

Nie ma możliwości nadania „łącznego” kodu dla apteczki zakładowej rozumianej jako pojemnik przeznaczony na gromadzenie leków i środków opatrunkowych oraz rękawiczek.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o odpadach pod pojęciem odpadów komunalnych rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Odpad ten spełnia przywołaną powyżej definicję i można go zaklasyfikować jako odpady komunalne w grupie 20.

Apteczka jako pojemnik może być wykonana z metalu albo tworzywa sztucznego. Biorąc pod uwagę skład odpadu należałoby nadać apteczce z tworzywa sztucznego kod 20 01 39, a w przypadku apteczki metalowej – 20 01 40. Materiałom opatrunkowym czy rękawiczkom można nadać kod 20 01 99 – inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny. Leków przetrzymywanych w zakładowych apteczkach nie należy zaliczać do grupy 18, gdyż do tej grupy zaliczane są odpady medyczne powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.

Przeterminowane leki również zakwalifikowujemy do odpadów komunalnych. Dotyczy to jednak tylko przeterminowanych leków, które nie stanowią odpadów niebezpiecznych; w takim przypadku należy je zakwalifikować jako odpady 20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31. Z kolei, w zakładzie leki stanowiące odpady niebezpieczne nie mogą być zakwalifikowane jako 20 01 31* – leki cytotoksyczne i cytostatyczne, gdyż definicja odpadów komunalnych wyłącza w stosunku do zakładów możliwość zaliczenia odpadów zawierających odpady niebezpieczne do odpadów komunalnych. Należy zakwalifikować je do grupy 16 jako odpady o kodzie 16 81 01* – odpady wykazujące właściwości niebezpieczne.

Korzystając z powyższej wiedzy będziesz mógł bez problemu wypełnić kartę ewidencji odpadu oraz kartę przekazania odpadu, czyli prawidłowo prowadzić ewidencję odpadów.


Artykuł został napisany w oparciu o stan prawny aktualny na dzień 5 maja 2012 r.

 

Podstawa prawna: