JAK ZALEGALIZOWAĆ ISTNIEJĄCE URZĄDZENIE WODNE?

Każde urządzenie wodne powinno uzyskać pozwolenie wodnoprawne, bądź też jeśli nie jest ono wymagane, zostać zgłoszone do właściwego organu, którym najczęściej jest starosta.
Co jednak w sytuacji, gdy właściciel urządzenia wodnego nie dopełnił ciążącego na nim w tym zakresie obowiązku?

Co zaliczamy do urządzeń wodnych?
Urządzeniem wodnym, zgodnie z Ustawą Prawo wodne ( z późn. zm.) – dalej Ustawa, jest urządzenie służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, m.in. budowle piętrzące, kanały i rowy, stawy rybne, obiekty energetyki wodnej, pomosty, przystanie, kąpieliska.

Kiedy należy je zalegalizować?
Na podstawie art. 64a ust. 1. Ustawy, jeżeli urządzenie wodne wykonano bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia, właściciel urządzenia ma możliwość wystąpienia z wnioskiem o jego legalizację. Niejednokrotnie legalizacji wymagają budowane bez wymaganego zezwolenia, pomosty bądź stawy rybne.

Gdzie należy złożyć wniosek?
Decyzję o legalizacji urządzenia może wydać organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego (zwykle starosta, chociaż może być nim również marszałek województwa, a w szczególnych przypadkach – gdy urządzenie mieści się na obszarze zamkniętym, również dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej).

Jaki jest koszt legalizacji urządzenia wodnego i jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem?
Wysokość opłaty legalizacyjnej wynosi 10-krotność opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, a zatem 2 170 zł. Dowód wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku o legalizację urządzenia wodnego.

Ponadto wraz z wnioskiem należy złożyć dokumenty tożsame jak w przypadku wniosku o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego:
1) operat wodnoprawny lub projekt urządzenia wodnego, jeśli odpowiada on wymaganiom operatu wodnoprawnego;
2) decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana;
3) opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Jakie są konsekwencje niezalegalizowania urządzeń wodnych?
Jeżeli właściciel urządzenia wodnego nie skieruje wniosku o jego legalizację, właściwy organ nałoży
w drodze decyzji obowiązek jego likwidacji.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne