Jakie warunki musi spełniać stacja demontażu pojazdów?

Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Aby móc legalnie prowadzić taką stacje należy uzyskać szereg pozwoleń oraz spełnić wymogi budowlane, technologiczne i ochrony środowiska.

Od czego zacząć?

Po pierwsze lokalizacja. Stacja demontażu pojazdów zalicza się do przedsięwzięć uciążliwych dla otoczenia. Z tego względu może być lokalizowana jedynie na terenach przeznaczonych pod działalność przemysłową lub usługową o charakterze uciążliwym – niedopuszczalne jest lokalizowanie stacji demontażu np. na terenach zabudowy mieszkaniowej. Przeznaczenie terenu zaplanowanego pod inwestycje należy sprawdzić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu, zwrócić się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Do wniosku o ustalenie warunków zabudowy trzeba jednak złożyć decyzję środowiskową.

Po drugie decyzja środowiskowa. Uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizacje przedsięwzięcia (DUŚ) jest wymagane dla wszystkich przedsięwzięć które mogą zawsze lub potencjalnie oddziaływać na środowisko – czyli również dla stacji demontażu pojazdów. Wniosek o uzyskanie decyzji składa się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (za wyjątkiem inwestycji zlokalizowanych na terenach zamkniętych – wówczas wniosek składa się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska). Do wniosku dołącza się:

– sporządzony raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

– poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, a także

– dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Dla przedsięwzięć dla których organem wydającym decyzje jest RDOŚ dodatkowo przekłada się wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku.

Po trzecie warunki zabudowy. Po ustaleniu lokalizacji oraz uzyskaniu decyzji środowiskowej trzeba uzyskać pozwolenie na budowę obiektu, w którym będzie prowadzona stacja demontażu pojazdów. W przypadku, gdy planowane przedsięwzięcie będzie prowadzone w obiekcie już istniejącym, trzeba wystąpić do starostwa powiatowego z pytaniem, czy niezbędne jest przeprowadzenie postępowania w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Wniosek o pozwolenie na budowę przekłada się do starostwa powiatowego wraz z:

– 4 egzemplarzami projektu budowlanego,

– oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

– decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

– specjalistyczną opinię, jeżeli projekty budowlane zakładają nowe, niesprawdzone w Polsce rozwiązania techniczne oraz

– opłatą skarbową.

Po czwarte pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Prowadzenie stacji demontażu pojazdów wymaga uzyskania jednej z trzech niżej wymienionych decyzji:

– pozwolenie zintegrowane uwzględniające warunki wytwarzania, odzysku i zbierania odpadów – gdy zdolność przetwarzania pojazdów zawierających niebezpieczne elementy i substancje będzie wynosić ponad 10 ton na dobę,

– pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie odzysku i zbierania odpadów – gdy, w wyniku demontażu samochodów, wytwarzane będzie ponad 1 Mg/rok odpadów niebezpiecznych lub ponad 5 tysięcy Mg/rok odpadów innych niż niebezpieczne,

– decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi z uwzględnieniem zbierania i odzysku odpadów – gdy wytwarzana ilość odpadów niebezpiecznych będzie wynosić od 0,1 Mg/rok i nie będzie przekraczać 1 Mg/rok. Dodatkowo do tej decyzji niezbędne jest przedłożenie informacji o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne.

Pozwolenia i decyzje w zakresie gospodarki odpadami dla stacji demontażu pojazdów wydaje marszałek województwa.

Uzyskanie wszystkich wymaganych pozwoleń jest żmudnym i pracochłonnym procesem. Najlepiej wykonanie tych zadań zlecić firmom specjalizującym się w doradztwie środowiskowym, wtedy proces inwestycyjny przebiegnie znacznie szybciej i taniej niż przy staraniach na własną rękę.

 

Podstawa prawna