Jak prawidłowo postępować z odpadami medycznymi?

Dowiedz się jakie wymagania musisz spełnić przy magazynowaniu i transporcie odpadów medycznych

Odpady medyczne są to odpady powstające w związku z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi oraz prowadzonymi badaniami i doświadczeniami naukowymi w zakresie medycyny.   

Prawidłowe gospodarowanie tymi odpadami określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U.2010.139.940). W rozporządzeniu znajdują się informacje odnośnie czasu, sposobu przechowywania i transportu odpadów z grupy 18.

Rozporządzenie wyszczególnia 3 grupy odpadów medycznych:

 1. 1. o kodach 18 01 02*, 18 01 03* i 18 01 82*

 2. 2. o kodach 18 01 06*, 18 01 08* i 18 01 10*

 3. 3. o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09.

(objaśnienie kodów w tabeli na końcu artykułu)

Gromadzenie

Odpady z tych 3 grup z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, nieprzezroczystych, które są wytrzymałe i odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. Worki przeznaczone dla każdej grupy różnią się kolorem:

 1. 1. worek czerwony

 2. 2. worek żółty

 3. 3. worek innego koloru niż czerwony i żółty

Natomiast odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w pojemnikach jednorazowego użycia, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie lub przecięcie. Kolory pojemników dobiera się na tej samej zasadzie co kolory worków.

Pojemniki i worki należy zapełnić do 2/3 objętości, tak aby było możliwe ich bezpieczne zamknięcie. Raz zamkniętego worka lub pojemnika nie wolno otwierać. Pojemniki i worki powinny być wymieniane tak często, jak pozwalają na to warunki przechowywania oraz właściwości odpadów, lecz nie rzadziej niż 72 godziny. Jeśli worek lub pojemnik ulegnie uszkodzeniu należy go umieścić w innym większym worku lub pojemniku.

Każdy worek i pojemnik z odpadami medycznymi powinien posiadać widoczne oznakowanie identyfikujące zawierające:

 • kod odpadów w nich przechowywanych

 • adres zamieszkania lub siedzibę wytwórcy odpadu

 • datę zamknięcia.

Magazynowanie

Odpady z 1 i 2 grupy można magazynować w odpowiednio przystosowanych do tego pomieszczeniach albo stacjonarnych lub przenośnych urządzeniach chłodniczych, przeznaczonych wyłącznie do przechowywania odpadów medycznych.

Pomieszczenie do magazynowania odpadów medycznych powinno:

 • posiadać niezależne wejście

 • być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych

 • posiadać ściany i podłogi wykonane z materiałów gładkich łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcje

 • być zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni i innych zwierząt

 • posiadać drzwi wejściowe bez progu, których szerokość i wysokość gwarantuje swobodę dostępu

 • posiadać wentylację zapewniającą podciśnienie, z zapewnieniem filtracji odprowadzanego powietrza. Dopuszcza się zastosowanie wentylacji grawitacyjnej pod warunkiem magazynowania odpadów w szczelnie zamkniętych pojemnikach lub kontenerach i oznakowanych w zależności od rodzaju magazynowanych odpadów medycznych.

Stacjonarne urządzenie chłodnicze do magazynowania odpadów medycznych powinno:

 • być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych

 • posiadać ściany i podłogi wykonane z materiałów gładkich łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcje

 • być zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni i innych zwierząt

 • posiadać drzwi wejściowe bez progu, których szerokość i wysokość gwarantuje swobodę dostępu

 • być wyposażone w termometr wewnętrzny

 • posiadać zamknięcie drzwi wejściowych umożliwiające ich otwarcie od wewnątrz

 • posiadać pomieszczenie izolujące prze wejściem do urządzenia.

Przenośne urządzenie chłodnicze powinno:

 • posiadać wnętrze wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję

 • być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych

 • być zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni i innych zwierząt.

W pobliżu urządzenia chłodniczego powinna znajdować się umywalka z ciepłą i zimną wodą oraz dozownik z mydłem i środkiem do dezynfekcji rąk oraz ręczniki jednorazowego użytku.

Niektóre odpady medyczne należy magazynować w odpowiedniej temperaturze i tylko przez określony czas, np. odpady o kodzie 18 01 02* muszą być magazynowane w temperaturze 10°C, a czas przechowywania nie może przekroczyć 72 godzin.

Transport

Transport wewnętrzny odpadów medycznych z miejsca powstania do miejsca magazynowania, unieszkodliwiania lub odbioru odbywa się środkami transportu przeznaczonymi wyłącznie do tego celu. Odpady z grupy pierwszej przewozi się za pomocą wózków zamykanych lub wózków przewożących pojemniki zamykane. W przypadku niewielkich ilości odpadów do transportu wewnętrznego można używać transportowych pojemników zamykanych. Odpady medyczne należy transportować w taki sposób, aby nie nastąpiło uszkodzenie worka lub pojemnika oraz tak aby uniemożliwić bezpośredni kontakt z nimi. Po każdym użyciu środki transportu wewnętrznego należy zdezynfekować i umyć.

Miejsce przeznaczone do dezynfekcji, mycia i przechowywania wewnątrzzakładowych środków transportu wewnętrznego odpadów medycznych i pojemników wielokrotnego użycia musi zostać wyznaczone w każdym obiekcie gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne lub prowadzone są badania i doświadczenia naukowe w zakresie medycyny. Takie miejsce powinno posiadać:

 • ściany i podłogi wykonane z gładkich materiałów, łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję

 • dostęp do wody bieżącej z możliwością jej odprowadzenia do kanalizacji

 • możliwość swobodnego wjazdu i wyjazdu środka transportu wewnętrznego odpadów medycznych oraz dostępu pracowników obsługi.

Podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych lub prowadzące badania i doświadczenia zakresie medycyny muszą opracować szczegółową procedurę postępowania z odpadami medycznymi na stanowiskach pracy, gdzie wytwarzane są odpady medyczne.

 

KODY ODPADÓW MEDYCZNYCH
Grupa Kod Wyjaśnienie
1 18 01 02* części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)
18 01 03* inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady) z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
18 01 82* pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych
2 18 01 06* chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje chemiczne
18 01 08* leki cytotoksyczne i cytostatyczne
18 01 10* odpady amalgamatu dentystycznego
3 18 01 01 narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)
18 01 04 inne odpady niż wymienione w 18 01 03
18 01 07 chemikalia, w tym odczynniki chemiczne inne niż wymienione w 18 01 06
18 01 09 leki inne niż wymienione w 18 01 08

Podstawa prawna: