Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek prowadzić ewidencję danych zawierającą informacje o zakresie korzystania ze środowiska. Na podstawie zebranych danych należy ustalić wysokość opłaty według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce. Stawki opłat za 2012 rok znajdziemy w Obwieszczeniu Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012.Formularze, które składamy w Urzędzie Marszałkowskim znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

OPŁATY PODWYŻSZONE

Zgodnie z art. 292 Ustawy Prawo ochrony środowiska w przypadku braku wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub pozwolenia na pobór wód lub odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi podmiot ponosi dodatkowe opłaty podwyższone o:

* w okresie od 12.01.2003 r. do 31.12.2006 r. – 100 %,

* w okresie od 1.01.2007 r. do 31.12.2008 r. – 200 %,

* od 1.01.2009 r. – 500 %.

W przypadku opłat podwyższonych za składowanie odpadów trzeba postępować zgodnie z art.293. Ustawy Prawo ochrony środowiska.

ZWOLNIENIE Z OPŁAT

Zwolnienie z opłat następuje zgodnie z art. 289 Ustawy Prawo ochrony środowiska nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których półroczna wysokość nie przekracza 400 zł.Pamiętajmy, że zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z obowiązku składania wykazów o zakresie korzystania ze środowiska. Obowiązek uiszczenia opłat przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty.

TERMINY WNOSZENIA OPŁAT

W większości przypadków za korzystanie ze środowiska należy się rozliczyć do 31 lipca każdego roku za pierwsze pół roku wpływu na środowisko. Za kolejne sześć miesięcy rozliczenie powinno nastąpić do 31 stycznia kolejnego roku. Inne terminy na rozliczeń obowiązują przy wprowadzaniu do środowiska ścieków pochodzących z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych. W takich przypadkach należy się rozliczyć do 30 czerwca za okres od 1 maja roku ubiegłego do 30 kwietnia roku bieżącego.

 

Podstawa prawna: