Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest centralną instytucją do spraw ochrony środowiska i ochrony przyrody. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest profesjonalną, nowoczesną, racjonalną i otwartą na współpracę organizacją przyczyniającą się do sprawnego zarządzania środowiskiem naturalnym.

GDOŚ powołuje i odwołuje 16 regionalnych dyrektorów ochrony środowiska wykonujących swoje zadania na obszarach poszczególnych województw, a także pełni w stosunku do nich funkcję organu wyższego stopnia.

Do zadań Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska należy:

– współudział w realizacji polityki ochrony środowiska w zakresie ochrony przyrody i kontroli procesu inwestycyjnego;

– kontrola odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę szkód w środowisku;

– gromadzenie danych i sporządzanie informacji o sieci Natura 2000 i innych obszarach chronionych oraz ocenach oddziaływania na środowisko;

– współpraca z właściwymi organami ochrony środowiska innych państw i organizacjami międzynarodowymi oraz Komisją Europejską;

– współpraca z Głównym Konserwatorem Przyrody i Państwową Radą Ochrony Przyrody w sprawach ochrony przyrody;

– z organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach ocen oddziaływania na środowisko i ochrony przyrody;

– udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko;

– udział w postępowaniach w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko;

– wykonywanie zadań związanych z siecią Natura 2000, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

– wykonywanie zadań związanych z udziałem organizacji w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) na zasadach i w zakresie określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS);

– współpraca z organizacjami ekologicznymi.


Podstawa prawna: