Masz zamiar założyć firmę zabierającą zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny?

Dowiedz się jakie dokumenty musisz uzyskać oraz jakich formalności dokonać.

Zbieranie zużytego sprzętu kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko). Oznacza to konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.

Kolejnym krokiem jest uzyskanie pozwolenia na zbieranie odpadów. Takie zezwolenie dla większości przedsięwzięć wydaje starosta (dla przedsięwzięć na terenach zamkniętych regionalny dyrektor ochrony środowiska). Wniosek o uzyskanie pozwolenia powinien zawierać dane określone w art. 28 ust. 4 i 5 ustawy o odpadach. Zezwolenie wydawane jest na czas nie dłuższy niż 10 lat.

Firma zbierająca zużyty sprzęt, jest zobowiązana przekazać wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, na terytorium którego działa, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności, informację zawierającą:

– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt,

– adresy punktów zbierania zużytego sprzętu.

Przedsiębiorcy zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny muszą złożyć do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wniosek o wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt. Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać dane określone w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W trybie tego postępowania przedsiębiorcy zostaje nadany numer rejestrowy.

Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie do dnia 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku, sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu.

Artykuł został napisany w oparciu o stan prawny aktualny na dzień 2 marca 2012 r.Podstawa prawna: