Masz zamiar założyć firmę remontowo-budowlaną? Dowiedz się jakie dokumenty musisz uzyskać oraz jakich formalności dokonać.

Jakie zezwolenia musisz uzyskać?

Wytwórca odpadów, który prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług m.in. w zakresie budowy, rozbiórki oraz remontu obiektów, jest obowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami.

Zapis art. 21b ustawy o odpadach określa co powinien zawierać program gospodarki odpadami. Ponadto we wniosku o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami, wytwórca odpadów powinien określić czas prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem odpadów. W odróżnieniu do pozostałych form legalizacji działalności związanej z wytwarzaniem odpadów, program gospodarki odpadami nie wymaga podania ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia w ciągu roku, co powinno stanowić ułatwienie dla wytwórcy odpadów.

Firma remontowo-budowlana, która świadczy usługę w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów budowlanych jest wytwórcą odpadów. Chyba, że zleceniodawca w umowie na wykonywanie prac zawarł klauzulę, że on jest ich wytwórcą.

Czy musisz prowadzić ewidencję odpadów?

Wyróżniamy 3 przypadki:

a) Zwolnienie z prowadzenia ewidencji odpadów – dotyczy tylko niektórych rodzajów odpadów i w określonych ilościach. Pełną listę określa stosowne rozporządzenie Ministra Środowiska. W przypadku odpadów budowlanych są to:

– odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów w ilości do 5 ton/rok,

– gruz ceglany w ilości do 5 ton/rok,

– odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia w ilości do 5 ton/rok,

– drewno w ilości do 5 ton/rok,

– szkło w ilości do 5 ton/rok,

– tworzywa sztuczne w ilości do 5 ton/rok,

– gleba i ziemia, w tym kamienie nie zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi w ilości do 5 ton/rok,

– materiały konstrukcyjne zawierające gips nie zawierające substancji niebezpiecznych w ilości do 5 ton/rok.

b) Uproszczona ewidencja odpadów – jeżeli jesteś małym lub średnim przedsiębiorcą i wytwarzasz:

odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg/rok,

– odpady inne niż niebezpieczne w ilości do 5 ton/rok.

c) Pełna ewidencja odpadów – w pozostałych przypadkach.

Czy musisz składać sprawozdania ?

Jeżeli prowadzisz ewidencję odpadów to automatycznie musisz również składać sprawozdania w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy do Marszałka Województwa.

Jakie są kary za nie składanie sprawozdań ?

Za nie złożenie sprawozdania grozi kara finansowa w wysokości od 500 zł do 10 000 zł.

Artykuł został napisany w oparciu o stan prawny aktualny na dzień 30 czerwca 2012 r.


Podstawa prawna: